Република България

СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТИ НА АХУ

Агенцията извършва следните дейности:

  1. Създава и поддържа информационна база данни за хората с трайни увреждания;
  2. Регистрира лица, които осъществяват дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 на ЗИХУ;
  3. Контролира дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1;
  4. Води регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания;
  5. Участва и дава задължително становище при изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с хората с увреждания;
  6. Разработва програми и финансира проекти за стимулиране на стопанската инициатива на хората с увреждания и стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания;
  7. Разработва програми и финансира проекти за рехабилитация, интеграция и за изграждане на достъпна среда за хората с увреждания;
  8. Изготвя обобщени годишни отчети и анализи за дейността по интеграция на хората с увреждания;
  9. Други дейности, определени в закон или в акт на Министерския съвет.