Република България

СПИСЪК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОДОБРЕНИ ДА ПОЛЗВАТ ЗНАКА "ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ ОТ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ"

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ФОРМА
1. "РАЙНА КНЯГИНЯ - П" ЕООД обозначаване на стоки, услуги, обект, работно място, стикер върху транспортен автомобил стикер, етикет, плакат
2. "ОБРЕТЕНОВ И КО" ЕООД обозначаване на стоки, услуги стикер
3. "АТРИЯ ПРИМА" ООД обозначаване на стоки, услуги стикер, етикет
4. ТПКИ "ИГЛИКА" обозначаване на стоки, услуги, обект, рабатно място стикер, етикет, плакат
5. ТПКИ "РОДИНА" обозначаване на стоки стикер