Република България
SpeechLab 2.0 SpeechLab 2.0 е синтезатор на българска реч, постигащ забележително естествено и гладко звучене, в пълно съответствие с българските езикови норми. Високата разбираемост е успешно тествана от хора със зрителни увреждания. За целта, наред с интонационно модулирания глас, са използвани усъвършенствани методи за фонетизация на текста, пълен речник на ударения, граматики за определяне частите на речта и правила за анотация на прозодията.
Последни новини:
18.05.2015
Съобщение

В Рубриката „Програми и проекти“ е публикуван П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е от ПРОТОКОЛ № 1– ССД/2015 г. За оценка на проекти по  МЕТОДИКА ЗА КЛАСИРАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТ НА ПРОЕКТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ОТ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ И ПРЕДОСТАВЯНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ СЪС СРЕДСТВА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 19, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ППЗИХУ) ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 8. Т. 5 И ЧЛ. 31 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗИХУ)

28.04.2015
Съобщение

Във връзка с получени запитвания от заинтересовани лица, Агенцията за хората с увреждания уведомява, че регистрацията на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания е безплатна, както и че за вписване в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания не се дължат такси.

Повече информация относно реда за вписване в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания може да намерите в рубриките „Агенцията“, подрубрика „Нормативни актове“ и „Регистри“, подрубрика “Специализирани предприятия“.             

14.04.2015
Съобщение

В рубриката "Проекти и програми" е публикуван Препис-извлечение от ПРОТОКОЛ за оценка на проекти по методика за кандидатстване, отпускане на средства и отчетност на проекти на работодатели/ органи по назначаване, за осигуряване, приспособяване и оборудване на работно място за лица с трайни увреждания на основание чл.17 от Правилника за прилагане на ЗИХУ, във връзка с чл. 25, ал. 1 и чл. 8, т. 5 от ЗИХУ

Виж всички...
Последни публикации в бюлетина:
Виж всички...
Полезни връзки

     

 

ВИДЕО

/uploaded_files/file/video/DVD_Title_1.flv