Република България
SpeechLab 2.0 SpeechLab 2.0 е синтезатор на българска реч, постигащ забележително естествено и гладко звучене, в пълно съответствие с българските езикови норми. Високата разбираемост е успешно тествана от хора със зрителни увреждания. За целта, наред с интонационно модулирания глас, са използвани усъвършенствани методи за фонетизация на текста, пълен речник на ударения, граматики за определяне частите на речта и правила за анотация на прозодията.
Последни новини:
15.12.2017
Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПО ИНДИВИДУАЛНА ПОРЪЧКА

           С изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по представяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания (Наредбата) се създаде нов чл. 10д, в който изрично е записано, че производството на медицински изделия по индивидуална поръчка се извършва съгласно изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ). Съществено изискване на ЗМИ е наличието на регистрация като производител на медицински изделия по реда на чл. 27 от ЗМИ.

            В тази връзка, с писмо с изх. № 0024-0679/27.11.2017 г. Ви бе указано да представите до 15.12.2017 г. доказателства, че сте вписан в Регистъра на производителите на медицински изделия по индивидуална поръчка, воден в Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), както и адрес на производствените помещения.

            В същия срок, в случай, че не сте регистриран като производител в Регистъра по чл. 35 от Закона за интеграция на хората с увреждания, а предлагате медицински изделия по индивидуална мярка, включително ортопедични обувки, протези и ортези, Ви бе указано да се регистрирате като такъв. Предвид сроковете, необходими да се извърши регистрацията в ИАЛ, удължаваме срока за представяне на доказателствата за вписване до 15.01.2018 г.

Напомняме, че при неизпълнение на задължението в указания срок, Агенцията ще предприеме спрямо Вас мерките по чл. 15 от Наредбата – ще Ви наложи санкция в предвидения размер от 10 000 лв. до 20 000 лв.

 

24.11.2017
Съобщение

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПО ИНДИВИДУАЛНА ПОРЪЧКА

           С изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по представяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания (Наредбата) се създаде нов чл. 10д, в който изрично е записано, че производството на медицински изделия по индивидуална поръчка се извършва съгласно изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ). Съществено изискване на ЗМИ е наличието на регистрация като производител на медицински изделия по реда на чл. 27 от ЗМИ.

            В тази връзка следва да представите до 15.12.2017 г. доказателства, че сте вписан в Регистъра на производителите на медицински изделия по индивидуална поръчка, както и адрес на производствените помещения.

            В същия срок, в случай, че не сте регистриран като производител в Регистъра по чл. 35 от Закона за интеграция на хората с увреждания, а предлагате медицински изделия по индивидуална мярка, включително ортопедични обувки, протези и ортези следва да се пререгистрирате като такъв.

            При неизпълнение на задължението в указания срок, Агенцията ще предприеме спрямо Вас мерките по чл. 15 от Наредбата – ще Ви наложи санкция в предвидения размер от 10 000 лв. до 20 000 лв

 

08.11.2017
Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПИСЪЦИТЕ ПО ЧЛ. 35Г, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по представяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания (Наредбата) сте длъжни до 30 октомври на текущата година да предоставяте в Агенцията за хората с увреждания анализ на цените на продаваните от Вас медицински изделия, съобразно фактурите, издадени от търговците на едро.

            Напомняме Ви, че към момента не сте изпълнили това си задължение в посочения в наредбата срок, с което сте извършили нарушение на Наредбата. Уведомяваме Ви, че следва да предоставите изискуемите анализи в Агенцията за хората с увреждания в 7-дневен срок от получаването на настоящото писмо.

            Образец на Анализ на цените на продаваните от Вас медицински изделия може да намерите в рубриката „Регистри“, подрубрика „Медицински изделия“ – „Образци и документи“ на официалният сайт на Агенцията.

При неизпълнение на задължението в указания срок, Агенцията ще предприеме спрямо Вас предвидената в чл. 35в, ал. 1, т. 3 от ЗИХУ санкция – заличаване на регистрацията Ви.

Виж всички...
Последни публикации в бюлетина:
Виж всички...
Полезни връзки

     

 

 

ВИДЕО

/uploaded_files/file/video/DVD_Title_1.flv

/uploaded_files/file/video/SO2015LosAngelisdraft2.flv