Република България
SpeechLab 2.0 SpeechLab 2.0 е синтезатор на българска реч, постигащ забележително естествено и гладко звучене, в пълно съответствие с българските езикови норми. Високата разбираемост е успешно тествана от хора със зрителни увреждания. За целта, наред с интонационно модулирания глас, са използвани усъвършенствани методи за фонетизация на текста, пълен речник на ударения, граматики за определяне частите на речта и правила за анотация на прозодията.
Последни новини:
01.07.2016
Съобщение

Публикуван е списъкът на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Старши експерт“ в дирекция „Интеграция на хората с увреждания“, Агенция за хората с увреждания. Можете да го видите в рубриката „Бюлетин“

 

01.07.2016
Съобщение

Публикуван е списъкът на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Главен експерт“ в дирекция „Административно-правно, финансово и информационно обслужване“, Агенция за хората с увреждания. Можете да го видите в рубриката „Бюлетин“

 

20.06.2016
Съобщение

В Рубриката „Програми и проекти“ е публикуван П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е от ПРОТОКОЛ № 1– ССД/2016 г. За оценка на проекти по  МЕТОДИКА ЗА КЛАСИРАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТ НА ПРОЕКТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ОТ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ И ПРЕДОСТАВЯНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ СЪС СРЕДСТВА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 19, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ППЗИХУ) ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 8. Т. 5 И ЧЛ. 31 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗИХУ)

Виж всички...
Последни публикации в бюлетина:
Виж всички...
Полезни връзки

     

 

ВИДЕО

/uploaded_files/file/video/DVD_Title_1.flv

/uploaded_files/file/video/SO2015LosAngelisdraft2.flv