Република България
SpeechLab 2.0 SpeechLab 2.0 е синтезатор на българска реч, постигащ забележително естествено и гладко звучене, в пълно съответствие с българските езикови норми. Високата разбираемост е успешно тествана от хора със зрителни увреждания. За целта, наред с интонационно модулирания глас, са използвани усъвършенствани методи за фонетизация на текста, пълен речник на ударения, граматики за определяне частите на речта и правила за анотация на прозодията.
Последни новини:
01.03.2017
Съобщение

На вниманието на лицата, вписани в Регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонта на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хората с увреждания.

На основание Заповед № 0023-1266/28.02.2017 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания кандидатите за вписване в Регистъра следва да представят към изискуемите документи и заверено копие от договор за сервизно обслужване, когато сервизната база, която ще използват е собственост на друг търговец.                                                                                                                  Лицата, вписани в Регистъра, които желаят да добавят нова сервизна база, също следва да представят към изискуемите документи и заверено копие от договор за сервизно обслужване, когато сервизната база, която ще използват е собственост на друг търговец.

Заповедта е публикувана в рубриката „Регистри“, подрубрика „Медицински изделия“, „Образци и документи“.

01.03.2017
Съобщение

Информираме всички кандидати по Програмата за започване или разширяване на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайни увреждания, че в рубриката Проекти и програми е публикувана осъвременена Методика, влязла в сила от 28.02.2017 г.  със заповед на Министъра на труда и социалната политика. Промените касаят процедурите за финансиране на одобрени проекти (чл. 45 на Методиката), а не начина за кандидатстване. 

02.02.2017
Съобщение

С писмо на Върховна административна прокуратура на Агенцията за хората с увреждания е възложено извършване на проверка на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия за хора с увреждания. В тази връзка е необходимо да снабдите Вашите представители в обектите за търговия на дребно и слухопротезните центрове с нотариално заверени пълномощни, с които да Ви представляват при извършване на проверките. Проверките ще се извършат, считано от 06.02.2017 г.

Виж всички...
Последни публикации в бюлетина:
Виж всички...
Полезни връзки

     

 

 

ВИДЕО

/uploaded_files/file/video/DVD_Title_1.flv

/uploaded_files/file/video/SO2015LosAngelisdraft2.flv