Република България
SpeechLab 2.0 SpeechLab 2.0 е синтезатор на българска реч, постигащ забележително естествено и гладко звучене, в пълно съответствие с българските езикови норми. Високата разбираемост е успешно тествана от хора със зрителни увреждания. За целта, наред с интонационно модулирания глас, са използвани усъвършенствани методи за фонетизация на текста, пълен речник на ударения, граматики за определяне частите на речта и правила за анотация на прозодията.
Последни новини:
16.04.2014
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Агенция за хората с увреждания в партньорство с  Главна дирекция  “Труд и социална икономика“ – регион Галиция, Испания

СТАРТИРА

Проект BG051PO001-7.0.02.0009 „Защитена заетост – опит, иновации и възможности“

За повече информация натиснете ТУК

28.03.2014
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До всички заинтересовани лица, специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания.

В рубрика Проекти и програми са публикувани НОВИ образци на документи за Регистъра на специализираните предприятия и кооперации в два файла:

1.„Регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания - документи” съдържащ както следва- Списък с нормативно изискуемите документи за регистрация на специализираните предприятия и кооперации  на хора с увреждания“ ведно със Заявление - Приложение № 1 и  Декларация за обстоятелствата по чл.28, ал.1, т.2  от Закона за интеграция на хората с уреждания/ЗИХУ/ -Приложение № 2 към чл.29, ал.3 от ЗИХУ

2.Декларация (Приложение№3 ) - Декларация за обстоятелствата по чл. 28, ал. 1, т.3, от Закона за интеграция на хората с увреждания. -Приложение № 3 

25.03.2014
ПРОТОКОЛ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ ПО МЕТОДИКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА, НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТ НА КОНКУРСНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ФИНАНСИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 8, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

В рубриката „Проекти и програми” е публикуван ПРЕПИС -ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ ПО МЕТОДИКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА, НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТ НА КОНКУРСНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ФИНАНСИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 8, Т. 6 ОТ  ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Виж всички...
Последни публикации в бюлетина:
Виж всички...
Полезни връзки

     

 

ВИДЕО

/uploaded_files/file/video/DVD_Title_1.flv