Република България
SpeechLab 2.0 SpeechLab 2.0 е синтезатор на българска реч, постигащ забележително естествено и гладко звучене, в пълно съответствие с българските езикови норми. Високата разбираемост е успешно тествана от хора със зрителни увреждания. За целта, наред с интонационно модулирания глас, са използвани усъвършенствани методи за фонетизация на текста, пълен речник на ударения, граматики за определяне частите на речта и правила за анотация на прозодията.
Последни новини:
10.11.2014
СЪОБЩЕНИЕ

Агенция за хората с увреждания ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" в дирекция Административно-провно, финансово и информационно обслужване. Информация и документация може да намерите в рубрика БЮЛЕТИН.

05.11.2014
Съобщение

На сайта на Агенция за хората с увреждания, в  рубрика Профил на купувача е публикуван ПРОТОКОЛ №1 от дейността на комисия, назначена със Заповед № 0150-0218 от 28.10.2014 г., за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Определяне на приложимостта и внедряване на добри практики за защитена заетост за хора с увреждания в България” в изпълнение на проект BG 051PO001-7.0.02.0009” в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” № BG 051PO001-7.0.02.009-С0001

24.09.2014
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Агенция за хората с увреждания  обявява открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет  "Определяне на приложимостта и внедряване на добри практики за защитена заетост за хора с увреждания в България". Документацията е налична  в   Профил на купувача.  

Виж всички...
Последни публикации в бюлетина:
Виж всички...
Полезни връзки

     

ВИДЕО

/uploaded_files/file/video/DVD_Title_1.flv