Република България
SpeechLab 2.0 SpeechLab 2.0 е синтезатор на българска реч, постигащ забележително естествено и гладко звучене, в пълно съответствие с българските езикови норми. Високата разбираемост е успешно тествана от хора със зрителни увреждания. За целта, наред с интонационно модулирания глас, са използвани усъвършенствани методи за фонетизация на текста, пълен речник на ударения, граматики за определяне частите на речта и правила за анотация на прозодията.
Последни новини:
19.08.2014
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че на 20.08.2014 г. от 17,30 часа в сградата на Агенцията за хората с увреждания, заседателна зала, гр. София, ул. «Софроний Врачански» № 104-106 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите до този етап участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за осигуряване на логистика за дейности по проект BG 051PO001-7.0.02.009» в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” № BG 051PO001-7.0.02.009.

При отваряне на плика с ценовото предложение имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

05.08.2014
ПЛАТФОРМА ЗА Е-ТЪРГОВИЯ

17.07.2014
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 17.07.2014 г., в Агенция за хората с увреждания се получи писмо от Министерство на труда и социалната политика, с което се съобщава, че се набират творби за участие в международна изложба за автори с увреждания, която ще се проведе в периода от 25 октомври до 3 ноември 2014 г. в Tottori Prefectural Museum в префектура Тоттори, Япония.

Изложбата ще се проведе в рамките на 14-тия фестивал на изкуството и културата за хора с увреждания, организиран от Министерството на здравеопазването, труда и социалното благоденствие на Япония, префектура Тоттори, община Тоттори.

Срокът за изпращане на творбите е 1 август – 22 септември 2014 г.

Подробности и формуляр за участие желаещите могат да намерят в сканирания файл.

Виж всички...
Последни публикации в бюлетина:
Виж всички...
Полезни връзки

     

 

ВИДЕО

/uploaded_files/file/video/DVD_Title_1.flv