Република България
SpeechLab 2.0 SpeechLab 2.0 е синтезатор на българска реч, постигащ забележително естествено и гладко звучене, в пълно съответствие с българските езикови норми. Високата разбираемост е успешно тествана от хора със зрителни увреждания. За целта, наред с интонационно модулирания глас, са използвани усъвършенствани методи за фонетизация на текста, пълен речник на ударения, граматики за определяне частите на речта и правила за анотация на прозодията.
Последни новини:
01.12.2014
Съобщение

Списъкът на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжността "Главен експерт" в Дирекция "АПФИО", Агенция за хората с увреждания е публикуван в рубриката "Бюлетин"

25.11.2014
Съобщение

На основание чл.69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че на 28.11.2014 година от 14,00 часа в сградата на Агенция за хората с увреждания, заседателна зала, гр. София, ул. Софроний Врачански № 104-106 ще бъде отворено и оповестено ценовото предложение на допуснатия до този етап участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ Определяне на приложимостта и внедряване на добри практики за защитена заетост за хора с увреждания в България“ в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ № BG 051PO0001-7.0.02-0009-C0001.

        При отваряне на плика с ценовото предложение имат право да присъстват участникът в процедурата или негов упълномощен представител, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

        Резултатът от оценяване на офертата на Обединение „Защитена заетост на хора с увреждания“ по показател „Техническа оценка“ /ТИП/ е 66,67 точки.

10.11.2014
СЪОБЩЕНИЕ

Агенция за хората с увреждания ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността "ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" в дирекция Административно-провно, финансово и информационно обслужване. Информация и документация може да намерите в рубрика БЮЛЕТИН.

Виж всички...
Последни публикации в бюлетина:
Виж всички...
Полезни връзки

     

ВИДЕО

/uploaded_files/file/video/DVD_Title_1.flv