Република България
SpeechLab 2.0 SpeechLab 2.0 е синтезатор на българска реч, постигащ забележително естествено и гладко звучене, в пълно съответствие с българските езикови норми. Високата разбираемост е успешно тествана от хора със зрителни увреждания. За целта, наред с интонационно модулирания глас, са използвани усъвършенствани методи за фонетизация на текста, пълен речник на ударения, граматики за определяне частите на речта и правила за анотация на прозодията.
Последни новини:
14.04.2015
Съобщение

В рубриката "Проекти и програми" е публикуван Препис-извлечение от ПРОТОКОЛ за оценка на проекти по методика за кандидатстване, отпускане на средства и отчетност на проекти на работодатели/ органи по назначаване, за осигуряване, приспособяване и оборудване на работно място за лица с трайни увреждания на основание чл.17 от Правилника за прилагане на ЗИХУ, във връзка с чл. 25, ал. 1 и чл. 8, т. 5 от ЗИХУ

08.04.2015
Съобщение

Изпълнителният директор на Агенция за хората с увреждания   отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава 8 „а“ от ЗОП с предмет: „Изработка на 1 видеоматериал с продължителност от 5 минути и съкратен вариант на същия от 30 секунди, излъчването им в национална медия  и 6 публикации в местната преса за популяризиране  резултатите от Проект BG051PO001-7.0.02.0009 „Защитена заетост – опит, иновации и възможности”.

Публичната покана и документацията към нея се намират в раздел „Профил на купувача“.

 

02.04.2015
ОБЯВА

  Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ уведомява всички специализирани  предприятия и кооперации на хора с увреждания, че крайният срок за подаване      на проекти по Глава трета от Методиката по чл.28, ал.2 от ЗИХУ /проекти със    стопанска   насоченост се удължава до 17.30 часа на 05.05.2015 год.

Проектните предложения се подават в деловодството на Агенция за хората с увреждания на адрес: гр. София-1233, ул.”Софроний Врачански” №104-106 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо, не по-късно от крайния срок 17.30 часа на 05.05.2015 год.

   

Виж всички...
Последни публикации в бюлетина:
Виж всички...
Полезни връзки

     

 

ВИДЕО

/uploaded_files/file/video/DVD_Title_1.flv