Република България
SpeechLab 2.0 SpeechLab 2.0 е синтезатор на българска реч, постигащ забележително естествено и гладко звучене, в пълно съответствие с българските езикови норми. Високата разбираемост е успешно тествана от хора със зрителни увреждания. За целта, наред с интонационно модулирания глас, са използвани усъвършенствани методи за фонетизация на текста, пълен речник на ударения, граматики за определяне частите на речта и правила за анотация на прозодията.
Последни новини:
02.02.2017
Съобщение

С писмо на Върховна административна прокуратура на Агенцията за хората с увреждания е възложено извършване на проверка на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия за хора с увреждания. В тази връзка е необходимо да снабдите Вашите представители в обектите за търговия на дребно и слухопротезните центрове с нотариално заверени пълномощни, с които да Ви представляват при извършване на проверките. Проверките ще се извършат, считано от 06.02.2017 г.

26.01.2017
Обява

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.

КЪМ ОБЯВАТА

24.01.2017
Обява

              Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема:

            Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена  работоспособност/вид и степен на увреждане.

              Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с
50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми /ЕТ или ЕООД/, чиито собственици  са подобни лица.   

            Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с  увреждания /ЗИХУ/.                 

            Максимален размер на субсидията  е до 20 000 лева.

            Конкурсната документация можете да намерите на тази Интернет страница в рубриката Проекти и програми, самостоятелен бизнес.

            Проектите се подават на хартиен носител в 3 екземпляра (един оригинал и две копия) и един електронен носител, на който се качват формуляр и раздели I  и  II на бюджета.

            Срокът за представяне на проектите е 17,30 часа на 07.03.2017 год. в АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа на 07.03.2017 г.   

            Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73                              

Виж всички...
Последни публикации в бюлетина:
Виж всички...
Полезни връзки

     

 

 

ВИДЕО

/uploaded_files/file/video/DVD_Title_1.flv

/uploaded_files/file/video/SO2015LosAngelisdraft2.flv