Република България

Новини

28.11.2018
Съобщение

"НАД ДИЗАЙН" ООД във връзка с  изпълнението на  проект "Създаване на социално предприятие и осигуряване на възможности за  социализация и професионална интеграцияна на лица от уязвими социални групи  " търси да назначи 3 безработни лица от целевите групи: лица с увреждания . Пълният текст на обявата ще намерите в рубрика ВАШИТЕ СЪОБЩЕНИЯ .

15.11.2018
Съобщение

"АС" ООД във връзка с  изпълнението на  проект "Ново социално предприятие  в сферата на производство на облекло и текстилни изделия с етномотиви" търси да назначи 5 безработни лица от целевите групи: хора с увреждания и лица в неравностойно положение. Пълният текст на обявата ще намерите в рубрика ВАШИТЕ СЪОБЩЕНИЯ .

29.10.2018
Съобщение

В рубриката „Проекти и програми”- е публикуван ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ на ПРОТОКОЛ- СтН/2018 г. за оценка на проекти по методика за отпускане на средства за финансиране на целеви проекти, на основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания във връзка с чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания

04.10.2018
Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПИСЪЦИТЕ ПО ЧЛ. 35Г, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

            Съгласно чл. 12, ал. 2, т. 1 от Наредба за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по представяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) на Министъра на труда и социалната политика търговците на дребно са длъжни до 30 октомври на текущата година да предоставят в Агенцията за хората с увреждания анализ на цените на продаваните от тях медицински изделия, съобразно фактурите, издадени от търговците на едро.

            Анализът на цените на продаваните медицински изделия следва да се представи в електронен вид във формат Excel по образец. Образецът може да намерите в рубриката „Регистри“, подрубрика „Медицински изделия“ – „Образци и документи“,

          Фактурите, издадени от търговците на едро, следва да се представят като заверени копия.

           Съгласно чл. 12, ал. 2, т. 2 от Наредба за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по представяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания на Министъра на труда и социалната политика производителите на медицински изделия по индивидуална поръчка са длъжни до 30 октомври на текущата година да предоставят в Агенцията за хората с увреждания анализ на цените на произвежданите от тях медицински изделия.

            Анализът на цените на произвежданите медицински изделия следва да се представи в електронен вид

            Напомняме Ви, че следва да изпълните това си задължение и да предоставите исканата информация в Агенцията за хората с увреждания в нормативно установения срок.

            При неизпълнение на задължението в указания срок, Агенцията ще предприеме спрямо Вас мерките по чл. 54а от ЗИХУ– ще Ви наложи санкция в предвидения размер.

17.09.2018
Съобщение

Стартира процедурата за кандидатстване в конкурса за Национална награда за социални иновации (в подкрепа на социалната икономика).

За участие е необходимо  да се попълни формуляр (кратко описание в посочените секции), който може да бъде намерен на интернет страницата по социална икономика - http://seconomy.mlsp.government.bg/page.php?c=2&d=119 и декларация, свободен текст за оригиналност на идеята.

Крайния срок за кандидатстване e  12.10.2018 г. 17.30 ч. на ел адрес: SI_nagrada@mlsp.government.bg

 

30.08.2018
Съобщение

Във връзка с прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания в Рубрика Нормативни актове подрубрика Становища по нормативни актове са публикувани коментарите на Комитета на ООН, както следва:

- По чл.4.3 и във връзка с член 33.3 - задължение за консултиране и активно включване на хората с увреждания.

- По член 6: относно "Жени с увреждания"

- По член 9: относно "Достъпност"

- По член 12: относно "Равнопоставеност пред закона"

- По член 19: относно "Независим живот и включване в общността"

- По член 24: относно "Право на приобщаващо образование, което включва и лесна за четене версия

- Общ коментар №6 относно равенство и не-дискриминацията

28.08.2018
Обява

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.

КЪМ ОБЯВАТА

21.08.2018
Съобщение

В рубрика БЮЛЕТИН е публикувана информация от Агенция за социално подпомагане за лицата, вписани в регистъра по чл.35, ал.1от закона за интеграция на хората с увреждания, относно прилагане на новия режим за реализиране и отчитане на отпуснатата целева помощ за изработване, покупка, ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания, в сила от 01.07.2018г.

14.08.2018
Съобщение

Дружество "Търг.бг" ООД търси да назначи лице с двигателни увреждания за позиция помощник брокер на недвижими имоти. Пълният текст на обявата може да видите в рубрика "Вашите съобщения" 

31.07.2018
Съобщение

Британски съвет търси един човек с увреждания на пълен или двама души с увреждания на половин работен ден в отдел „Обслужване на клиенти“.

Работата е подходяща за лица с намалена подвижност.

Обявата можете да намерите на електронната страница www.britishcouncil.bg

27.07.2018
Съобщение

В рубриката „Проекти и програми”- е публикуван ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ на ПРОТОКОЛ- СтН/2018 г. за оценка на проекти по методика за отпускане на средства за финансиране на целеви проекти, на основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания във връзка с чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания

03.07.2018
Съобщение

В рубриката ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ е публикуван ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ на ПРОТОКОЛ за оценка на проекти по Методика за отпускане на средства за финансиране на проекти по чл. 25, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания

27.06.2018
Съобщение

В рубриката „Проекти и програми”- е публикуван препис-извлечение на Протокол-  СН/  22.06.2018 г. за оценка на проекти по Методиката за отпускане на средства за финансиране на целеви проекти, на основание чл.20, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания и във връзка с чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората  с увреждания

19.06.2018
Съобщение

В рубриката проекти и програми е публикуван Препис - извлечение от заключителен протокол по Методика за финансиране на проекти, стимулиращи трудовата заетост и самостоятелната стопанска дейност на хората с увреждания и предоставяни за финансиране със средства на Агенция за хората с увреждания на основание чл. 19, ал.1 от ППЗИХУ във връзка с чл.8, т.5 и чл.31 от ЗИХУ

26.04.2018
Съобщение

В рубриката проекти и програми е публикуван ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ за оценка на проекти по Методика за кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на конкурсни предложения, финансирани от Агенцията за хората с увреждания ( АХУ ), за осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти на основание чл. 8, т.6 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ)

19.04.2018
Обява

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване  на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места.Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

Проектите се изготвят  по Методика за отпускане на средства за финансиране на проекти по чл.25, ал.1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и две копия на хартия, и формуляр и бюджет на електронен носител.

Срокът за подаване на документите е до 17.30 ч. на 28.05.2018 г. Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 r. или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17.30 ч. на 28.05.2018 г .

   Конкурсната документация  можете да намерите в рубрика: Проекти/програми,  Работодатели по чл. 25 от ЗИХУ.

Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

18.04.2018
Съобщение

На основание Заповед  № РД-01-216  от 19 март 2018г. на Министъра на труда и социалната политика е утвърдена Методика за отпускане на средства за финансиране на проекти по чл.25, ал.1 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Същата е обнародвана в Държавен вестник бр.33 от 17 април 2018г.

Актуалните документи за кандидатстване можете да намерите в рубриката « Проекти и програми»,  «Работодатели по чл.25 от ЗИХУ»

18.04.2018
Обява

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.

КЪМ ОБЯВАТА

11.04.2018
Съобщение

На основание Заповед  № РД-01-195 от 12 март 2018г. на Министъра на труда и социалната политика е утвърдена Методика за отпускане на средства за финансиране на целеви проекти, на основание чл. 20, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания и във връзка с чл. 28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Същата е обнародвана в Държавен вестник бр.31 от 10 април 2018г.

Актуалните документи за кандидатстване можете да намерите в рубриката « Проекти и програми» , «Работодатели по чл.28 от ЗИХУ»

11.04.2018
Съобщение

В рубриката „Проекти и програми” е публикуван Препис - извлечение на ПРОТОКОЛ за оценка на проекти по Методика за кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на конкурсни предложения на организации с нестопанска цел, финансирани от Агенция за хората с увреждания на основание чл. 8, т. 6 от  Закона за интеграция на хората с увреждания

02.04.2018
Съобщение

Във връзка със зачестилите запитвания до Агенция за хората с увреждания (АХУ), свързани с въпроси,  относно  консултантски фирми – „лицензирани” и „специализирани” в написване на проекти  по програмите  на АХУ, уведомяваме всички заинтересовани страни и потенциални Бенефициенти за следното:

  1. Агенция за хората с увреждания  не е обвързана и не е делегирала права на консултантски и други организации по разработката  на проекти. Написването на проекти от подобни организации не гарантира качеството и класирането им за финансиране.
  2. Оценката на проектите  се осъществява въз основа на съответствието им с изискванията на Методиките за тяхното съставяне, публикувани на сайта на АХУ, а не въз основа на това кой ги е изработил.
20.03.2018
Обява

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема:  Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена  работоспособност/вид и степен на увреждане.

Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.    Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с  увреждания /ЗИХУ/.

Максимален размер на субсидията  - 20 000 лева.  Конкурсната документация можете да намерите на тази Интернет страница в рубриката Проекти и програми, самостоятелен бизнес.

Проектите се подават на хартиен носител в 3 екземпляра (един оригинал и две копия) и един електронен носител, на който се качват формуляр и раздели I  и  II на бюджета.

Срокът за представяне на проектите е 17,30 часа на 26.04.2018 год. в АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа на 26.04.2018 г.

   Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73                 

16.03.2018
Съобщение

На основание Заповед РД- 01-146 от 23 февруари 2018 г. на Министъра на труда и социалната политика е утвърдена Методика за финансиране на проекти по програмите, стимулиращи трудовата заетост и самостоятелната стопанска дейност на хората с увреждания (методика) и приложенията към нея. Същите са публикувани в Държавен вестник, брой 24 от 16.03.2018 г.

Актуалните документи за кандидатстване можете да намерите в рубриката проекти и програми, самостоятелен бизнес.

30.01.2018
Обява

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема:

          „Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания“.

           Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица - държавни, общински, стопански и  неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите.

КЪМ ОБЯВАТА

30.01.2018
Обява

            Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема „Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания”

            Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел, както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите.

          Проектите се изготвят по Методика за кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на конкурсни предложения на организации с нестопанска цел, финансирани от Агенцията за хората с увреждания (АХУ) на основание  чл. 8, т. 6 от Закона за интеграция на хората с увреждания, утвърдена от Изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания, със Заповед № 0023 – 0165 / 13.01.2014 г.

           Максималният размер на субсидията е определен за различните компоненти както следва:

по компонент 1 – до 16 000 лв.

по компонент 2 – до 15000 лв.

по компонент 3 – до 4 000 лв.

по компонент 4 – до 7000 лв.

          Конкурсната документация може да намерите в Интернет страницата на Агенцията в рубриката “Проекти и програми“ - НПО.

          Срокът за подаване на проектите е до 17.30 ч. на 01.03.2018 г. Проектните предложения се подават както следва: 1(един) оригинал и 1 (едно) копие на хартиен носител и на електронен носител в Деловодството на АХУ, ул. „Софроний Врачански” №104-106, София 1233, или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17.30 часа на 01.03.2018 г.

Телефони за справки: 02/931 80 95, 832 90 73

15.12.2017
Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПО ИНДИВИДУАЛНА ПОРЪЧКА

           С изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по представяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания (Наредбата) се създаде нов чл. 10д, в който изрично е записано, че производството на медицински изделия по индивидуална поръчка се извършва съгласно изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ). Съществено изискване на ЗМИ е наличието на регистрация като производител на медицински изделия по реда на чл. 27 от ЗМИ.

            В тази връзка, с писмо с изх. № 0024-0679/27.11.2017 г. Ви бе указано да представите до 15.12.2017 г. доказателства, че сте вписан в Регистъра на производителите на медицински изделия по индивидуална поръчка, воден в Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), както и адрес на производствените помещения.

            В същия срок, в случай, че не сте регистриран като производител в Регистъра по чл. 35 от Закона за интеграция на хората с увреждания, а предлагате медицински изделия по индивидуална мярка, включително ортопедични обувки, протези и ортези, Ви бе указано да се регистрирате като такъв. Предвид сроковете, необходими да се извърши регистрацията в ИАЛ, удължаваме срока за представяне на доказателствата за вписване до 15.01.2018 г.

Напомняме, че при неизпълнение на задължението в указания срок, Агенцията ще предприеме спрямо Вас мерките по чл. 15 от Наредбата – ще Ви наложи санкция в предвидения размер от 10 000 лв. до 20 000 лв.

 

24.11.2017
Съобщение

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ПО ИНДИВИДУАЛНА ПОРЪЧКА

           С изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по представяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания (Наредбата) се създаде нов чл. 10д, в който изрично е записано, че производството на медицински изделия по индивидуална поръчка се извършва съгласно изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ). Съществено изискване на ЗМИ е наличието на регистрация като производител на медицински изделия по реда на чл. 27 от ЗМИ.

            В тази връзка следва да представите до 15.12.2017 г. доказателства, че сте вписан в Регистъра на производителите на медицински изделия по индивидуална поръчка, както и адрес на производствените помещения.

            В същия срок, в случай, че не сте регистриран като производител в Регистъра по чл. 35 от Закона за интеграция на хората с увреждания, а предлагате медицински изделия по индивидуална мярка, включително ортопедични обувки, протези и ортези следва да се пререгистрирате като такъв.

            При неизпълнение на задължението в указания срок, Агенцията ще предприеме спрямо Вас мерките по чл. 15 от Наредбата – ще Ви наложи санкция в предвидения размер от 10 000 лв. до 20 000 лв

 

08.11.2017
Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПИСЪЦИТЕ ПО ЧЛ. 35Г, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по представяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания (Наредбата) сте длъжни до 30 октомври на текущата година да предоставяте в Агенцията за хората с увреждания анализ на цените на продаваните от Вас медицински изделия, съобразно фактурите, издадени от търговците на едро.

            Напомняме Ви, че към момента не сте изпълнили това си задължение в посочения в наредбата срок, с което сте извършили нарушение на Наредбата. Уведомяваме Ви, че следва да предоставите изискуемите анализи в Агенцията за хората с увреждания в 7-дневен срок от получаването на настоящото писмо.

            Образец на Анализ на цените на продаваните от Вас медицински изделия може да намерите в рубриката „Регистри“, подрубрика „Медицински изделия“ – „Образци и документи“ на официалният сайт на Агенцията.

При неизпълнение на задължението в указания срок, Агенцията ще предприеме спрямо Вас предвидената в чл. 35в, ал. 1, т. 3 от ЗИХУ санкция – заличаване на регистрацията Ви.

07.11.2017
Съобщение

Агенцията за хората с увреждания учреди знак „ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ ОТ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“. Знакът отличава стоки и услуги, произведени от хора с увреждания в техни еднолични  фирми, в специализирани предпиятия и кооперации или работодатели в обичайна работна среда. Знакът се предоставя безвъзмездно, по определен регламент, след подадено заявление в Агенция за хората с увреждания.

С документите за получаване правото на ползване на Знака можете да се запознаете в рубрика "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ".

30.10.2017
Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПИСЪЦИТЕ ПО ЧЛ. 35Г, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

            Съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по представяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания на Министъра на труда и социалната политика сте длъжни до 30 октомври на текущата година да предоставяте в Агенцията за хората с увреждания анализ на цените на продаваните от Вас медицински изделия, съобразно фактурите, издадени от търговците на едро.

            Напомняме Ви, че ако не сте изпълнили това си задължение следва да предоставите в Агенцията за хората с увреждания в нормативно установения срок следната информация:

            Анализ на цените на продаваните от Вас медицински изделия по образец, който може да намерите в рубриката „Регистри“, подрубрика „Медицински изделия“ – „Образци и документи“,

           Заверени копия  от фактурите, издадени от търговците на едро.

           При неизпълнение на задължението в указания срок, Агенцията ще предприеме спрямо Вас мерките по чл. 15 от Наредбата – ще Ви наложи санкция в предвидения размер.

11.07.2017
Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РЕГИСТРИРАНИ В АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Моля, при подаване на декларация за обстоятелствата по чл. 28, ал. 1, т. 3 от Закона за интеграция на хората с увреждания, да използвате само шаблон на декларация - Приложение 3 за вече регистрирани специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания.

В шаблона не се правят промени – преформатиране, променяне на колони и др. Ако в списъчния състав на предприятието  има повече от трима души, се добавят само редове.

Шаблонът се подава само по електронен път и само  във формат EXCEL

Шаблонът се намира в сайта на Агенцията в рубрика Регистри, подрубрика Специализирани предприятия,  Документи и образци, под номер 5 - Шаблон на Декларация - Приложение 3 за вече регистрирани специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания

22.06.2017
Съобщение

В рубриката „Проекти и програми”- е публикуван ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ на ПРОТОКОЛ- СтН/2017 г. за оценка на проекти по методика за отпускане на средства за целеви проекти, предоставени за финансиране на специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания, чрез обявен конкурс от Агенцията за хората с увреждания, на основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания във връзка с чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания

20.06.2017
Съобщение

     На вниманието на лицата, вписани в Регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хората с увреждания.      

     Лицата, желаещи да бъдат вписани в Регистъра, както и лицата вписани в Регистъра, които желаят да добавят нови обекти, слухопротезни центрове или сервизни бази, следва да представят към изискуемите документи Списък по образец (намира се в рубрика Регистри“, подрубрика „Медицински изделия“, „Образци и документи“), с отразена дата, подписан и подпечатан от лицето, представляващо търговеца.

09.06.2017
Съобщение

В Рубриката „Програми и проекти“ е публикуван П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е от ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ – ССД/2017 г. За оценка на проекти по  МЕТОДИКА ЗА КЛАСИРАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТ НА ПРОЕКТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ОТ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ И ПРЕДОСТАВЯНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ СЪС СРЕДСТВА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 19, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ППЗИХУ) ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 8. Т. 5 И ЧЛ. 31 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗИХУ)

23.05.2017
Съобщение

В рубриката "Проекти и програми" е публикуван Препис-извлечение от ПРОТОКОЛ за оценка на проекти по Методика за кандидатстване, отпускане на средства и отчетност на проекти на работодатели/ органи по назначаване, за осигуряване, приспособяване и оборудване на работно място за лица с трайни увреждания на основание чл.17 от Правилника за прилагане на ЗИХУ, във връзка с чл. 25, ал. 1 и чл. 8, т. 5 от ЗИХУ

17.05.2017
Съобщение

В рубриката „Проекти и програми” е публикуван ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ – СН / 2017 г. на комисията за оценка на проекти по чл. 17, ал. 1 във връзка с глава втора "Проекти със социална насоченост" на Методиката за отпускане на средства за целеви проекти, предоставени за финансиране на специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания, чрез обявен конкурс от Агенцията за хората с увреждания, на основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания във връзка с чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания

28.04.2017
Съобщение

В рубриката „Проекти и програми” е публикуван препис-извлечение на Протокол – ДА/27.04.2017 г. за оценка на проекти по Методика за кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на конкурсни предложения, финансирани от АХУ, за осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти на основание чл.8, т.6 от ЗИХУ

28.03.2017
Съобщение

В рубриката „Проекти и програми” е публикуван Препис - извлечение на ПРОТОКОЛ за оценка на проекти по Методика за кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на конкурсни предложения на организации с нестопанска цел, финансирани от Агенция за хората с увреждания на основание чл. 8, т. 6 от  Закона за интеграция на хората с увреждания

01.03.2017
Съобщение

На вниманието на лицата, вписани в Регистъра на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонта на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хората с увреждания.

На основание Заповед № 0023-1266/28.02.2017 г. на Изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания кандидатите за вписване в Регистъра следва да представят към изискуемите документи и заверено копие от договор за сервизно обслужване, когато сервизната база, която ще използват е собственост на друг търговец.                                                                                                                  Лицата, вписани в Регистъра, които желаят да добавят нова сервизна база, също следва да представят към изискуемите документи и заверено копие от договор за сервизно обслужване, когато сервизната база, която ще използват е собственост на друг търговец.

Заповедта е публикувана в рубриката „Регистри“, подрубрика „Медицински изделия“, „Образци и документи“.

01.03.2017
Съобщение

Информираме всички кандидати по Програмата за започване или разширяване на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайни увреждания, че в рубриката Проекти и програми е публикувана осъвременена Методика, влязла в сила от 28.02.2017 г.  със заповед на Министъра на труда и социалната политика. Промените касаят процедурите за финансиране на одобрени проекти (чл. 45 на Методиката), а не начина за кандидатстване. 

02.02.2017
Съобщение

С писмо на Върховна административна прокуратура на Агенцията за хората с увреждания е възложено извършване на проверка на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия за хора с увреждания. В тази връзка е необходимо да снабдите Вашите представители в обектите за търговия на дребно и слухопротезните центрове с нотариално заверени пълномощни, с които да Ви представляват при извършване на проверките. Проверките ще се извършат, считано от 06.02.2017 г.

26.01.2017
Обява

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.

КЪМ ОБЯВАТА

24.01.2017
Обява

              Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема:

            Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена  работоспособност/вид и степен на увреждане.

              Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с
50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми /ЕТ или ЕООД/, чиито собственици  са подобни лица.   

            Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с  увреждания /ЗИХУ/.                 

            Максимален размер на субсидията  е до 20 000 лева.

            Конкурсната документация можете да намерите на тази Интернет страница в рубриката Проекти и програми, самостоятелен бизнес.

            Проектите се подават на хартиен носител в 3 екземпляра (един оригинал и две копия) и един електронен носител, на който се качват формуляр и раздели I  и  II на бюджета.

            Срокът за представяне на проектите е 17,30 часа на 07.03.2017 год. в АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа на 07.03.2017 г.   

            Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73                              

20.01.2017
Обява

     Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване  на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места.Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

     Проектите се изготвят  по Методика, съгласно  чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

     Проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и две копия на хартия, и формуляр и бюджет на електронен носител.

     Срокът за подаване на документите е до 17.30 ч. на 23.02.2017 г. Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 r. или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17.30 ч. на 23.02.2017 г .

     Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

20.01.2017
Обява

           Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема:

          “Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания”.

           Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица - държавни, общински, стопански и  неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите.

           Проектите се изготвят по Методика за осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти, на основание чл.8, т.6 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

           Максималният  размер на субсидията е диференциран за различните компоненти както следва:

            Компонент  1 – осигуряване на външен достъп до обект – до 12 000 лв.;

            Компонент  2 – приспособяване на вътрешна среда на обект – до 15 000 лв.;

            Компонент 3 – изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения – до 50 000 лв.

Проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и две копия на хартия и на електронен носител.

            Срокът за подаване на документите е до: 17,30 часа на 06.03.2017 г.  Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа на 06.03.2017 г.

            Проектните предложения могат да се подават и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис на официалния електронен адрес на АХУ –  ahu@mlsp.government.bg в срок до 17,30 часа на 06.03.2017 г.

            Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73     

 

17.01.2017
Обява

       Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема „Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания”

       Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел, както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите.

        Проектите се изготвят по Методика за кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на конкурсни предложения на организации с нестопанска цел, финансирани от Агенцията за хората с увреждания (АХУ) на основание  чл. 8, т. 6 от Закона за интеграция на хората с увреждания, утвърдена от Изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания, със Заповед № 0023 – 0165 / 13.01.2014 г.

         Максималният размер на субсидията е определен за различните компоненти както следва:

по компонент 1 – до 16 000 лв.

по компонент 2 – до 15000 лв.

по компонент 3 – до 4 000 лв.

по компонент 4 – до 15 000 лв.

      Конкурсната документация може да намерите в Интернет страницата на Агенцията: http://ahu.mlsp.government.bg/

      Срокът за подаване на проектите е до 17.30 ч. на 20.02.2017 г. Проектните предложения /4 екземпляра/ на хартиен и един екземпляр на електронен носител /формуляр и бюджет/ се подават в Деловодството на АХУ, ул. „Софроний Врачански” №104-106, София 1233, или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17.30 часа на 20.02.2017 г.

Телефони за справки: 02/931 80 95, 832 90 73

20.06.2016
Съобщение

В Рубриката „Програми и проекти“ е публикуван П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е от ПРОТОКОЛ № 1– ССД/2016 г. За оценка на проекти по  МЕТОДИКА ЗА КЛАСИРАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТ НА ПРОЕКТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ОТ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ И ПРЕДОСТАВЯНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ СЪС СРЕДСТВА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 19, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ППЗИХУ) ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 8. Т. 5 И ЧЛ. 31 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗИХУ)

14.06.2016
Съобщение

В рубриката „Проекти и програми”- е публикуван ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ на ПРОТОКОЛ- СтН/03.06.2016 г. за оценка на проекти по методика за отпускане на средства за целеви проекти, предоставени за финансиране на специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания, чрез обявен конкурс от Агенцията за хората с увреждания, на основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания във връзка с чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания

31.05.2016
Съощение

В рубриката „Проекти и програми” е публикуван препис-извлечение на Протокол – ДА/19.05.2016 г. за оценка на проекти по Методика за кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на конкурсни предложения, финансирани от АХУ, за осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти на основание чл.8, т.6 от ЗИХУ

11.05.2016
Съобщение

В рубриката „Проекти и програми” е публикуван ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ – СН/05.05.2016 г. на комисията за оценка на проекти по чл. 17, ал. 1 във връзка с глава втора "Проекти със социална насоченост" на Методиката за отпускане на средства за целеви проекти, предоставени за финансиране на специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания, чрез обявен конкурс от Агенцията за хората с увреждания, на основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания във връзка с чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания

14.04.2016
Съобщение

В рубриката "Проекти и програми" е публикуван Препис-извлечение от ПРОТОКОЛ за оценка на проекти по Методика за кандидатстване, отпускане на средства и отчетност на проекти на работодатели/ органи по назначаване, за осигуряване, приспособяване и оборудване на работно място за лица с трайни увреждания на основание чл.17 от Правилника за прилагане на ЗИХУ, във връзка с чл. 25, ал. 1 и чл. 8, т. 5 от ЗИХУ

28.03.2016
Съобщение

В рубриката „Проекти и програми” е публикуван Препис - извлечение на ПРОТОКОЛ за оценка на проекти по Методика за кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на конкурсни предложения на организации с нестопанска цел, финансирани от Агенция за хората с увреждания на основание чл. 8, т. 6 от  Закона за интеграция на хората с увреждания

16.03.2016
Съобщение

СофтУни Special е инициатива на "Софтуерен университет ООД", която е изцяло насочена към хора със специални нужди.  Програмата включва безплатен курс по основи на програмирането, който ще запознае курсистите в детайли с начина на работа и мислене на един програмист, както и  работа с компютър, програмна среда и програмен език. Курсът е с продължителност 3 месеца и завършва с практически изпит.

http://special.softuni.bg/
26.02.2016
Съобщение

Агенция за хората с увреждания уведомява всички заинтересовани лица за получаване на целева помощ за придружител или за ползване на жестомимични услуги. Съгласно чл. 51, чл. 52, чл. 53 и чл.53а от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.

КЪМ СЪОБЩЕНИЕТО

15.02.2016
Съобщение

Във връзка със зачестилите запитвания до Агенция за хората с увреждания (АХУ), свързани с въпроси,  относно  консултантски фирми – „лицензирани” и „специализирани” в написване на проекти  по програмите  на АХУ, уведомяваме всички заинтересовани страни и потенциални Бенефициенти за следното:

  1. Агенция за хората с увреждания  не е обвързана и не е делегирала права на консултантски и други организации по разработката  на проекти. Написването на проекти от подобни организации не гарантира качеството и класирането им за финансиране.
  2. Оценката на проектите  се осъществява въз основа на съответствието им с изискванията на Методиките за тяхното съставяне, публикувани на сайта на АХУ, а не въз основа на това кой ги е изработил.
29.01.2016
Обява

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.

КЪМ ОБЯВАТА

27.01.2016
Обява

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема:

          “Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти за хора с увреждания”.

           Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица - държавни, общински, стопански и  неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите.

           Проектите се изготвят по Методика за осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти, на основание чл.8, т.6 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

           Максималният  размер на субсидията е диференциран за различните компоненти както следва:

            Компонент  1 – осигуряване на външен достъп до обект – до 12 000 лв.;

            Компонент  2 – приспособяване на вътрешна среда на обект – до 15 000 лв.;

            Компонент 3 – изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения – до 50 000 лв.

Проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и две копия на хартия и на електронен носител.

            Срокът за подаване на документите е до: 17,30 часа на 14.03.2016 г.  Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа на 14.03.2016 г.

            Проектните предложения могат да се подават и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис на официалния електронен адрес на АХУ –  ahu@mlsp.government.bg в срок до 17,30 часа на 14.03.2016 г.

            Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73     

27.01.2016
Обява

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване  на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места.Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

Проектите се изготвят  по Методика, съгласно  чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и две копия на хартия, и формуляр и бюджет на електронен носител.

Срокът за подаване на документите е до 17.30 ч. на 02.03.2016 г. Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 r. или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17.30 ч. на 02.03.2016 г .

Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

26.01.2016
Обява

                              Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема:

                              Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена  работоспособност/вид и степен на увреждане.

                              Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми /ЕТ или ЕООД/, чиито собственици  са подобни лица.    

                      Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с  увреждания /ЗИХУ/.

                              Максимален размер на субсидията  е до 20 000 лева.

                              Конкурсната документация можете да намерите на тази Интернет страница.

                              Проектите се подават на хартиен носител в 3 екземпляра (един оригинал и две копия) и един електронен носител, на който се качват формуляр и раздели I  и  II на бюджета.

                            Срокът за представяне на проектите е 17,30 часа на 07.03.2016 год. в АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа на 07.03.2016 г.

                             

                              Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73                              

26.01.2016
Обява

          Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема „Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания”

        Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел, както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите.

         Проектите се изготвят по Методика за кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на конкурсни предложения на организации с нестопанска цел, финансирани от Агенцията за хората с увреждания (АХУ) на основание  чл. 8, т. 6 от Закона за интеграция на хората с увреждания, утвърдена от Изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания, със Заповед № 0023 – 0165 / 13.01.2014 г.

          Максималният размер на субсидията е определен за различните компоненти както следва:

по компонент 1 – до 16 000 лв.

по компонент 2 – до 15000 лв.

по компонент 3 – до 4 000 лв.

по компонент 4 – до 7 000 лв

     Конкурсната документация може да намерите в Интернет страницата: http://ahu.mlsp.government.bg/

       Срокът за подаване на проектите е до 17.30 ч. на 29.02.2016 г. Проектните предложения /4 екземпляра/ на хартиен и един екземпляр на електронен носител /формуляр и бюджет/ се подават в Деловодството на АХУ, ул. „Софроний Врачански” №104-106, София 1233, или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17.30 часа на 29.02.2016г.

Телефони за справки: 02/931 80 95, 832 90 73

16.12.2015
Съобщение

Агенция за хората с увреждания напомня на всички специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, вписани в Регистъра по чл.29 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) следното:

1. Съгласно чл.29б, ал.2 от ЗИХУ регистрираните специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания са длъжни да уведомяват писмено Агенцията за хората с увреждания за всички промени в обстоятелствата, вписани в регистъра, в 14-дневен срок от настъпването им, като прилагат и съответните документи, които ги доказват. Обстоятелствата са нормативно регламентирани в чл.29б, ал.1 от ЗИХУ  -             

"1. данни за специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания – ЕИК, име и адрес на осъществяване на дейността;

 2. данни за представителство на специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания по регистрация от компетентен орган – име, постоянен и/или настоящ адрес;

 3. предмет на дейност на специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания;

 4. данни по чл. 28, ал. 1, т. 2; (данни за предмета на дейност – производство на стоки или осъществяване на услуги)

5. данни по чл. 28, ал. 1, т. 3; (данни за относителния дял на лицата с трайни увреждания от списъчния брой на персонала)

6. дата на заличаване на регистрацията и основанието за това;

7. промени в обстоятелствата по т. 1 – 6;

8. забележки по вписаните обстоятелства”.

 

2. В чл.29в, ал.1, т.1 от ЗИХУ е регламентирана възможността регистрацията в Регистъра по чл.29 от ЗИХУ да се заличава по искане на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.

01.10.2015
Съобщение

В рубриката „Проекти и програми” е публикуван препис-извлечение на ПРОТОКОЛ № 2 – ОР/29.09.2015 г.  за оценка на проекти по методика за кандидатстване, отпускане на средства и отчетност на проекти на работодатели/ органи по назначаване, за осигуряване, приспособяване и оборудване на работно място за лица с трайни увреждания на основание чл.17 от Правилника за прилагане на ЗИХУ, във връзка с чл. 25, ал. 1 и чл. 8, т. 5 от ЗИХУ

03.09.2015
Съобщение

Уведомяваме всички заинтересовани лица, че са качени АКТУАЛИЗИРАНИ образци на документи за регистрация на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, в рубрика „Регистри“ - „Специализирани предприятия“ – „Документи и образци“.

Молим, всички кандидати за вписване в регистъра и вече регистрираните  специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания да попълват актуалните образци считано от 04.09.2015г.

27.07.2015
Съобщение

В рубриката "Вашите съобщения" е  публикувана брошура на СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ  гр.Петрич. В нея са описани  услугите, които предоставя лечебното заведение.

23.07.2015
Съобщение

На 27.07.2015 година от 10,00 часа в хотел „Хилтън“, ще се  състои заключителна конференция по проект BG 051PO001-7.0.02-0009 „Защитена заетост – опит, иновации и възможности“.

          Проектът се изпълнява от Агенция за хората с увреждания с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

06.07.2015
Съобщение

В рубриката „Проекти и програми”- е публикуван ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ на ПРОТОКОЛ- СтН/23.06.2015 г. за оценка на проекти по методика за отпускане на средства за целеви проекти, предоставени за финансиране на специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания, чрез обявен конкурс от Агенцията за хората с увреждания, на основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания във връзка с чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания

06.07.2015
Обява

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване  на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места.Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

Проектите се изготвят  по Методика, съгласно  чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Конкурсната документация  можете да намерите в Интернет страница: http://ahu.mlsp.government.bg/

Проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и две копия на хартия, и формуляр и бюджет на електронен носител .

Напомняме на всички кандидати, че при финансиране на одобрените проекти, отпуснатите средства представляват минимална държавна помощ по силата на Регламент (ЕС) № 1407/2013, в сила от  01.01.2014г.

Срокът за подаване на документите е до 17.30 ч. на 17.08.2015 г. Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17.30 ч. на 17.08.2015 г .

Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

18.06.2015
Съобщение

В рубриката „Проекти и програми” е публикуван ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ – СН/08.06.2014 г. на комисията за оценка на проекти по чл. 17, ал. 1 във връзка с глава втора "Проекти със социална насоченост" на Методиката за отпускане на средства за целеви проекти, предоставени за финансиране на специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания, чрез обявен конкурс от Агенцията за хората с увреждания, на основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания във връзка с чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания

01.06.2015
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В рубриката „Проекти и програми” е публикуван препис-извлечение на Протокол № 1 – ДА/29.05.2015 г. за оценка на проекти по Методика за кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на конкурсни предложения, финансирани от АХУ, за осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти на основание чл.8, т.6 от ЗИХУ

18.05.2015
Съобщение

В Рубриката „Програми и проекти“ е публикуван П Р Е П И С – И З В Л Е Ч Е Н И Е от ПРОТОКОЛ № 1– ССД/2015 г. За оценка на проекти по  МЕТОДИКА ЗА КЛАСИРАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТ НА ПРОЕКТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ОТ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ И ПРЕДОСТАВЯНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ СЪС СРЕДСТВА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 19, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ППЗИХУ) ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 8. Т. 5 И ЧЛ. 31 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗИХУ)

28.04.2015
Съобщение

Във връзка с получени запитвания от заинтересовани лица, Агенцията за хората с увреждания уведомява, че регистрацията на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания е безплатна, както и че за вписване в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания не се дължат такси.

Повече информация относно реда за вписване в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания може да намерите в рубриките „Агенцията“, подрубрика „Нормативни актове“ и „Регистри“, подрубрика “Специализирани предприятия“.             

24.04.2015
Съобщение

Съобщаваме на всички заинтересовани страни, че в Рубриката "Профил на купувача" е публикуван протокол от 24.04.2015 година на Комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците в публична покана по реда на Глава осма „а“ от ЗОП с предмет  „Изработка на 1 видеоматериал с продължителност от 5 минути и съкратен вариант на същия от 30 секунди, излъчването им в национална медия  и 6 публикации в местната преса за популяризиране  резултатите от Проект BG051PO001-7.0.02.0009 „Защитена заетост – опит, иновации и възможности”.

14.04.2015
Съобщение

В рубриката "Проекти и програми" е публикуван Препис-извлечение от ПРОТОКОЛ за оценка на проекти по методика за кандидатстване, отпускане на средства и отчетност на проекти на работодатели/ органи по назначаване, за осигуряване, приспособяване и оборудване на работно място за лица с трайни увреждания на основание чл.17 от Правилника за прилагане на ЗИХУ, във връзка с чл. 25, ал. 1 и чл. 8, т. 5 от ЗИХУ

08.04.2015
Съобщение

Изпълнителният директор на Агенция за хората с увреждания   отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава 8 „а“ от ЗОП с предмет: „Изработка на 1 видеоматериал с продължителност от 5 минути и съкратен вариант на същия от 30 секунди, излъчването им в национална медия  и 6 публикации в местната преса за популяризиране  резултатите от Проект BG051PO001-7.0.02.0009 „Защитена заетост – опит, иновации и възможности”.

Публичната покана и документацията към нея се намират в раздел „Профил на купувача“.

 

02.04.2015
ОБЯВА

  Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ уведомява всички специализирани  предприятия и кооперации на хора с увреждания, че крайният срок за подаване      на проекти по Глава трета от Методиката по чл.28, ал.2 от ЗИХУ /проекти със    стопанска   насоченост се удължава до 17.30 часа на 05.05.2015 год.

Проектните предложения се подават в деловодството на Агенция за хората с увреждания на адрес: гр. София-1233, ул.”Софроний Врачански” №104-106 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо, не по-късно от крайния срок 17.30 часа на 05.05.2015 год.

   

31.03.2015
Съобщение

В рубриката „Проекти и програми” е публикуван Препис - извлечение на ПРОТОКОЛ за оценка на проекти по Методика за кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на конкурсни предложения на организации с нестопанска цел, финансирани от Агенция за хората с увреждания на основание чл. 8, т. 6 от  Закона за интеграция на хората с увреждания

04.02.2015
Съобщение

Във връзка със зачестилите запитвания до Агенция за хората с увреждания (АХУ), свързани с въпроси,  относно  консултантски фирми – „лицензирани” и „специализирани” в написване на проекти  по програмите  на АХУ, уведомяваме всички заинтересовани страни и потенциални Бенефициенти за следното:

  1. Агенция за хората с увреждания  не е обвързана и не е делегирала права на консултантски и други организации по разработката  на проекти.
  2. Оценката на проектите  се осъществява въз основа на съответствието им с изискванията на Методиките за тяхното съставяне, публикувани на сайта на АХУ, а не въз основа на това кой ги е изработил.

 

30.01.2015
ОБЯВА

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема:  Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена  работоспособност/вид и степен на увреждане.

Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с
50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми /ЕТ или ЕООД/, чиито собственици  са подобни лица.   

Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с  увреждания /ЗИХУ/.

 Максимален размер на субсидията  е до 20 000 лева.

Конкурсната документация можете да намерите на тази Интернет страница.

Проектите се подават на хартиен носител в 3 екземпляра (един оригинал и две копия) и един електронен носител, на който се качват формуляр и раздели I  и  II на бюджета.

Срокът за представяне на проектите е 17,30 часа на 04.03.2015 год. в АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа на 04.03.2015 г.

 Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73                              

30.01.2015
ОБЯВА

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване  на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места.Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

Проектите се изготвят  по Методика, съгласно  чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и две копия на хартия, и формуляр и бюджет на електронен носител.

Напомняме на всички кандидати, че при финансиране на одобрените проекти, отпуснатите средства представляват минимална държавна помощ по силата на Регламент (ЕС) № 1407/2013, в сила от  01.01.2014г.

Срокът за подаване на документите е до 17.30 ч. на 06.03.2015 г. Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 r. или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17.30 ч. на 06.03.2015 г .

Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

30.01.2015
ОБЯВА

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема: “Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти ”.

           Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица - държавни, общински, стопански и  неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите.

        КЪМ ОБЯВАТА

30.01.2015
ОБЯВА

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.

КЪМ ОБЯВАТА

21.01.2015
СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме всички неправителствени организации, кандидатстващи с конкурсни предложения по Методика за кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на конкурсни предложения на организации с нестопанска цел, финансирани от Агенцията за хората с увреждания (АХУ) на основание чл. 8, т. 6 от Закона за интеграция на хората с увреждания, да обърнат внимание на § 2 от Преходните и Заключителни разпоредби на Методиката.

21.01.2015
ОБЯВА

        Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема "Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания" 

         Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел, както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите. 

       Проектите се изготвят по Методика за кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на конкурсни предложения на организации с нестопанска цел, финансирани от Агенцията за хората с увреждания (АХУ) на основание чл. 8, т. 6 от Закона за интеграция на хората с увреждания, утвърдена от Изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания, със Заповед № 0023 – 0165 / 13.01.2014 г.

       Максималният размер на субсидията е определен за различните компоненти както следва:

по компонент 1 и компонент 2 – до 18 000 лв.

по компонент 3 – до 10 000 лв.

по компонент 4 – до 15 000 лв

          Конкурсната документация може да намерите в Интернет страницата: http://ahu.mlsp.government.bg/

           Срокът за подаване на проектите е до 17.30 ч. на 23.02.2015 г. Проектните предложения /4 екземпляра/ на хартиен и един екземпляр на електронен носител /формуляр и бюджет/ се подават в Деловодството на АХУ, ул. "Софроний Врачански" №104-106, София 1233, или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17.30 часа на 23.02.2015г.

Телефони за справки: 02/931 80 95, 832 90 73

15.01.2015
Съобщение

Във връзка със зачестилите запитвания до Агенция за хората с увреждания /АХУ/, свързани с въпроси, относно консултантски фирми - "лицензирани" и "специализирани" в написване на проекти по програмите на АХУ, уведомяваме всички заинтересовани страни и потенциални Бенефициенти за следното:

1. Агенция за хората с увреждания не е обвързана и не е делегирала права на консултантски и други организации по разработката на проекти.

2. Оценката на проектите се осъществява въз основа на съответствието им с изискванията на Методиките за тяхното съставяне, публикувани на сайта на АХУ, а не въз основа на това кой ги е изработил.

25.11.2014
Съобщение

На основание чл.69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че на 28.11.2014 година от 14,00 часа в сградата на Агенция за хората с увреждания, заседателна зала, гр. София, ул. Софроний Врачански № 104-106 ще бъде отворено и оповестено ценовото предложение на допуснатия до този етап участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ Определяне на приложимостта и внедряване на добри практики за защитена заетост за хора с увреждания в България“ в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ № BG 051PO0001-7.0.02-0009-C0001.

        При отваряне на плика с ценовото предложение имат право да присъстват участникът в процедурата или негов упълномощен представител, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

        Резултатът от оценяване на офертата на Обединение „Защитена заетост на хора с увреждания“ по показател „Техническа оценка“ /ТИП/ е 66,67 точки.

24.09.2014
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Агенция за хората с увреждания  обявява открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет  "Определяне на приложимостта и внедряване на добри практики за защитена заетост за хора с увреждания в България". Документацията е налична  в   Профил на купувача.  

19.08.2014
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че на 20.08.2014 г. от 17,30 часа в сградата на Агенцията за хората с увреждания, заседателна зала, гр. София, ул. «Софроний Врачански» № 104-106 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите до този етап участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за осигуряване на логистика за дейности по проект BG 051PO001-7.0.02.009» в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” № BG 051PO001-7.0.02.009.

При отваряне на плика с ценовото предложение имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

01.07.2014
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 04.07.2014 година от 11,00 часа в зала № 2 на Министерство на труда и социалната политика, ще се  състои пресконференция по проект BG 051PO001-7.0.02-0009 „Защитена заетост – опит, иновации и възможности“.

Проектът се изпълнява от Агенция за хората с увреждания с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

20.06.2014
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

Агенция за хората с увреждания обявява тръжна процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка по ЗОП  с предмет „Избор на изпълнител за осигуряване на логистика за дейности по проект BG051PO001-7.0.02–0009 «Защитена заетост – опит, иновации и възможности»“". Пълната документация по тръжната процедура ще намерите на страницата на агенцията www.ahu.mlsp.gowernment.bg в рубрика "Агенцията" - подрубрика "Бюлетин".

11.06.2014
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В рубриката „Проекти и програми” е публикуван препис-извлечение на Протокол № 1 – ДА/03.06.2014 г. за оценка на проекти по методика за кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на конкурсни предложения, финансирани от АХУ, за осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти основание чл.8, т.6 от ЗИХУ

26.05.2014
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В рубриката „Проекти и програми” е публикуван препис-извлечение на Протокол-  СтН/16.05.2014 г. за оценка на проекти по методика за отпускане на средства за целеви проекти, предоставени за финансиране на специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания, чрез обявен конкурс от Агенцията за хората с увреждания, на основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания във връзка с чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания

19.05.2014
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В рубриката „Проекти и програми”- е публикуван препис-извлечение на Протокол-  СН/07.05.2014 г. за оценка на проекти по методика за отпускане на средства за целеви проекти, предоставени за финансиране на специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания, чрез обявен конкурс от Агенцията за хората с увреждания, на основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания във връзка с чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания

29.04.2014
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ИНФОРМИРА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ЧЕ ПОРАДИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА СРЕДСТВАТА, ДО КРАЯ НА 2014 Г. НЯМА ДА СЕ ПРИЕМАТ ПОВЕЧЕ ПРОЕКТИ ПО МЕТОДИКА ЗА КЛАСИРАНЕ, ФИАНСИРАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТ НА ПРОЕКТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ОТ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 19, АЛ.1 ОТ  ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ /ППЗИХУ/ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 8, Т. 5 И ЧЛ. 31 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ /ЗИХУ/

28.04.2014
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В рубриката „Проекти и програми”- Работодатели по чл.25 от ЗИХУ е публикуван препис-извлечение на Протокол № 1 – ОР/28.04.2014 г. за оценка на проекти по методика за кандидатстване, отпускане на средства и отчетност на проекти на работодатели/ органи по назначаване, за осигуряване, приспособяване и оборудване на работно място за лица с трайни увреждания на основание чл.17 от Правилника за прилагане на ЗИХУ, във връзка с чл. 25, ал. 1 и чл. 8, т. 5 от ЗИХУ

25.04.2014
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В РУБРИКАТА „ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ”- ССД Е ПУБЛИКУВАН ПРЕПИС -ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ ПО МЕТОДИКА ЗА КЛАСИРАНЕ, ФИАНСИРАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТ НА ПРОЕКТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ОТ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 19, АЛ.1 ОТ  ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ /ППЗИХУ/ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 8, Т. 5 И ЧЛ. 31 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ /ЗИХУ/

16.04.2014
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Агенция за хората с увреждания в партньорство с  Главна дирекция  “Труд и социална икономика“ – регион Галиция, Испания

СТАРТИРА

Проект BG051PO001-7.0.02.0009 „Защитена заетост – опит, иновации и възможности“

За повече информация натиснете ТУК

28.03.2014
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

До всички заинтересовани лица, специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания.

В рубрика Проекти и програми са публикувани НОВИ образци на документи за Регистъра на специализираните предприятия и кооперации в два файла:

1.„Регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания - документи” съдържащ както следва- Списък с нормативно изискуемите документи за регистрация на специализираните предприятия и кооперации  на хора с увреждания“ ведно със Заявление - Приложение № 1 и  Декларация за обстоятелствата по чл.28, ал.1, т.2  от Закона за интеграция на хората с уреждания/ЗИХУ/ -Приложение № 2 към чл.29, ал.3 от ЗИХУ

2.Декларация (Приложение№3 ) - Декларация за обстоятелствата по чл. 28, ал. 1, т.3, от Закона за интеграция на хората с увреждания. -Приложение № 3 

25.03.2014
ПРОТОКОЛ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ ПО МЕТОДИКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА, НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТ НА КОНКУРСНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ФИНАНСИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 8, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

В рубриката „Проекти и програми” е публикуван ПРЕПИС -ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ ПО МЕТОДИКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА, НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТ НА КОНКУРСНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ФИНАНСИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 8, Т. 6 ОТ  ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

17.02.2014
О Б Я В А

           Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема:

          “Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти ”.

           Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица - държавни, общински, стопански и  неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи обектите.

           Проектите се изготвят по Методика съгласно чл.8, т.6 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

           Максималният  размер на субсидията е диференциран за различните компоненти както следва:

            Компонент  1 – осигуряване на външен достъп до обект – до 12 000 лв.;

            Компонент  2 – приспособяване на вътрешна среда на обект – до 15 000 лв.;

            Компонент 3 – изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения – до 50 000 лв.

Проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и две копия на хартия и на електронен носител.

            Срокът за подаване на документите е до: 17,30 часа на 10.04.2014 г.  Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа на 10.04.2014 г.

            Проектните предложения могат да се подават и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис на официалния електронен адрес на АХУ –  ahu@mlsp.government.bg в срок до 17,30 часа на 10.04.2014 г.

            Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73 

17.02.2014
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В рубрика «Проекти и програми» - Достъпна среда e публикувана нова

М Е Т О Д И К А ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА, НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТ НА КОНКУРСНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ФИНАНСИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (АХУ), ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА НА КУЛТУРНИ, ИСТОРИЧЕСКИ И СПОРТНИ ОБЕКТИ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.8,Т.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

и Приложения към нея:

Формуляр за кандидатстване, Бюджет на проектното предложение, Таблица за оценка на административното съответствие,  Декларация, Технически отчет, Финансов отчет и Автобиография.

04.02.2014
О Б Я В А

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

Пълният текст на обявата можете да прочетете ТУК.

Молим, да обърнете внимание, че Обявата е коригирана по отношение на сроковете за подаване на проектните предложения. 

Уведомяваме всички кандидати, че от 01.01.2014 год. е в сила нов Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (Регламент). За основните акценти в новия  Регламент за помощта  de minimis   можете  да прочетете в коментара на Министерство на финансите – НОВ РЕГЛАМЕНТ ЗА МИНИМАЛНАТА ПОМОЩ ( ПОМОЩ DE MINIMIS).

03.02.2014
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В рубрика "Проекти и програми" -   Работодатели по чл.28 от ЗИХУ - е публикувана  Методиката за отпускане на средства за целеви проекти, предоставени за финансиране на специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания, чрез обявен конкурс от Агенцията за хората с увреждания, на основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ) във връзка с чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), изменена и допълнена със Заповед № РД 01- 67 / 31.01.2014 г.  на Министъра на труда и социалната политика.

03.02.2014
О Б Я В А

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване  на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места. Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.

Проектите се изготвят  по Методика, съгласно  чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и две копия на хартия, и формуляр и бюджет на електронен носител – CD.

Срокът за подаване на документите е до 17.30 ч. на 10.03.2014 г. Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 r. или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17.30 ч. на 10.03.2014 г .

Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

03.02.2014
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В рубрика "Проекти и програми" -   Работодатели по чл.25 от ЗИХУ - е публикувана  Методиката за кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на проекти на работодатели/органи по назначаване за осигуряване, приспособяване и оборудване на работно място за лица с трайни увреждания и предоставяне за финансиране със средства на Агенция за хората с увреждания на основание чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ) във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), изменена и допълнена със Заповед № РД 01- 66 / 31.01.2014 г.  на Министъра на труда и социалната политика.

31.01.2014
О Б Я В А

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема:

Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена  работоспособност/вид и степен на увреждане.

Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми /ЕТ или ЕООД/, чиито собственици  са подобни лица.

Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с  увреждания /ЗИХУ/.

Максимален размер на субсидията  е до 20 000 лева.

Конкурсната документация можете да намерите на тази Интернет страница.

Проектите се подават на хартиен носител в 3 екземпляра (един оригинал и две копия) и един електронен носител, на който се качват формуляр и раздели I  и  II на бюджета.

Срокът за представяне на проектите е 17,30 часа на 28.02.2014 год. в АХУ, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа на 28.02.2014 г.

                        

                              Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73                              

31.01.2014
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В рубрика "Проекти и програми" -   Самостоятелен бизнес -  е публикувана  Методика за класиране, финансиране, наблюдение и отчетност на проекти за започване и разширяване на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайни увреждания на основание чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 8, т. 5 и чл. 31 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/, изменена и допълнена със Заповед № РД 01- 42 / 27.01.2014 г.  на Министъра на труда и социалната политика.

31.01.2014
С Ъ О Б Щ Е Н И Е до всички заинтересовани страни и потенциални бенефициенти по програмите за финансиране на проекти на Агенцията за хората с увреждания

С настоящото уведомяваме всички заинтересовани лица и потенциални Бенефициенти по Програмите за финансиране на проекти на Агенция за хората с увреждания, че от 01.01.2014 г. е  сила нов Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (Регламент).

За основните акценти в новия  Регламент за помощта  de minimis   можете  да прочете в коментара на Министерство на финансите – НОВ РЕГЛАМЕНТ ЗА МИНИМАЛНАТА ПОМОЩ ( ПОМОЩ DE MINIMIS)

21.01.2014
ОБЯВА ЗА КОНКУРС

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема „Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания”

Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел, както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите.

Проектите се изготвят по Методика на основание чл. 8, т. 6 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Максималният размер на субсидията е определен за различните компоненти както следва:

по компонент 1 и компонент 2 – до 18 000 лв.

по компонент 3 – до 10 000 лв.

по компонент 4 – до 15 000 лв

Конкурсната документация може да намерите в Интернет страницата: www.ahu.mlsp.government.bg

Срокът за подаване на проектите е до 17.30 ч. на 20.02.2014 г. Проектните предложения /4 екземпляра/ на хартиен и един екземпляр на електронен носител /формуляр и бюджет/ се подават в Деловодството на АХУ, ул. „Софроний Врачански” №104-106, София 1233, или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17.30 часа на 20.02.2014 г.

Телефони за справки: 02/931 80 95, 832 90 73

13.01.2014
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В рубрика "Проекти и програми" - НПО са публикувани Нови: МЕТОДИКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА, НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТ НА КОНКУРСНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, ФИНАНСИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (АХУ) НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.8, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗИХУ) И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕЯ.

06.01.2014
СЪОБЩЕНИЕ ОТ 06.01.2014г.

Уведомяваме  специализираните  предприятия  и  кооперации на  хората  с увреждания и  работодатели,   ползващи  преференция  на  основание  чл.26,  ал.2  и  чл. 40,  ал. 3  от  Закона  за  интеграция  на  хората  с увреждания,  че  в  едномесечен срок  от  публикуване на  настоящото  съобщение, следва  да  представят в   Агенция  за  хората  с увреждания следните документи,  отнасящи  се  до целесъобразното  и  ефективно  разходване  на  възстановените през  2013  средства  за  осигуровки  на  персонала:

  • Образец  на   Справката за  изразходените  по  чл. 6,  ал.2  от   Наредба за  реда  за  възстановяване  на  внесени  осигурителни  вноски от  работодатели  и  специализираните  предприятия,  трудово-лечебни  бази и  кооперациите  на  хората  с увреждания,  членуващи  в  национално представителните организации  на  и  за  хора  с  увреждания / ДВ бр. 3  от  2011г.,  в  сила  от  01.01.2011г./
  •  Справка  за  изплатени допълнителни  възнаграждения  на  лицата  с трайни  увреждания през  2013г.

 

Уведомяваме  заинтересованите  предприятия  и  работодатели,  че  в Сайта  на  Агенция  за  хората  с увреждания,  в  начална  страница  на  рубриката Проекти/Програми  са  публикувани  цитираните  по-горе образци на  документи.

19.11.2013
С Ъ О Б Щ Е Н И Е до всички заинтересовани страни и потенциални бенефициенти по програмите за финансиране на проекти на Агенцията за хората с увреждания

С настоящото уведомяваме всички заинтересовани лица и потенциални Бенефициенти по Програмите за финансиране на проекти на Агенцията за хората с увреждания, че  последната по никакъв начин не е обвързана и не е делегирала права на Консултантски организации по разработката и изпълнението на проекти.

Разработката на Проекти от Консултантски организации по никакъв начин не гарантира одобряването за финансиране на тези проекти!

08.08.2013
ПРОТОКОЛ № 2– ССД/2013 г. от 19.08.2013 г. НА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ ПО МЕТОДИКА ЗА КЛАСИРАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТ НА ПРОЕКТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ОТ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ И ПРЕДОСТАВЯНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ СЪС СРЕДСТВА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 19, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ППЗИХУ) ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 8. Т. 5 И ЧЛ. 31 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗИХУ)
ПУБЛИКУВАН Е ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 2– ССД/2013 г. от 19.08.2013 г. НА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ ПО МЕТОДИКА ЗА КЛАСИРАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТ НА ПРОЕКТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ОТ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ И ПРЕДОСТАВЯНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ СЪС СРЕДСТВА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 19, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ППЗИХУ) ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 8. Т. 5 И ЧЛ. 31 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗИХУ). Пълният текст на протокола може да намерите на интернет страницата на Агенцията за хора с увреждания в рубрика "Проекти и програми"
03.06.2013
ОБЯВА - Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява втори конкурс за 2013 г. за финансиране на проекти на тема: Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.
Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява втори конкурс за 2013 г. за финансиране на проекти на тема: Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане. Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми /ЕТ или ЕООД/, чиито собственици са подобни лица. Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с увреждания / ЗИХУ/. Максимален размер на субсидията е до 20 000 лева. Конкурсната документация можете да намерите на тази Интернет страница. Проектите се подават на хартиен носител – в 4 /четири/ екземпляра и електронен носител (формуляр и раздели I и II на бюджета) – в един екземпляр. Срокът за представяне на проектите е 17,30 часа на 01.07.2013 год. в АХУ, ул. "Софроний Врачански" № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа на 01.07.2013 г. Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73
20.05.2013
ПРОТОКОЛ от 18.05.2013 г. за оценка на проекти по Методика за кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на конкурсни предложения за осигуряване на достъпна среда и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и областно значение, финансирани от Агенция за хората с увреждания, на основание чл. 8, т. 6 от Закона за интеграция на хората с увреждания
ПУБЛИКУВАН Е ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ – ДОСТЪПНА СРЕДА/2013 г.от 18.05.2013 г. за оценка на проекти по Методика за кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на конкурсни предложения за осигуряване на достъпна среда и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и областно значение, финансирани от Агенция за хората с увреждания, на основание чл. 8, т. 6 от Закона за интеграция на хората с увреждания Пълният текст на протокола може да намерите в рубрика "Проекти и програми".
23.04.2013
ПРОТОКОЛ № 1– ССД/2013 г. от 08.04.2013 г. НА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ ПО МЕТОДИКА ЗА КЛАСИРАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТ НА ПРОЕКТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ОТ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ И ПРЕДОСТАВЯНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ СЪС СРЕДСТВА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 19, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ППЗИХУ) ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 8. Т. 5 И ЧЛ. 31 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗИХУ)
ПУБЛИКУВАН Е ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ № 1– ССД/2013 г. от 08.04.2013 г. НА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИ ПО МЕТОДИКА ЗА КЛАСИРАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТ НА ПРОЕКТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ОТ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ И ПРЕДОСТАВЯНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ СЪС СРЕДСТВА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 19, АЛ. 1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ППЗИХУ) ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 8. Т. 5 И ЧЛ. 31 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗИХУ). Пълният текст на протокола може да намерите на интернет страницата на Агенцията за хора с увреждания в рубрика "Проекти и програми"
25.03.2013
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Всички специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, които желаят да кандидатстват пред Агенция за хората с увреждания/АХУ/, с проекти със социална и/или със стопанска насоченост съгласно чл. 28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания могат да подават конкурсните си предложения и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис на официалния електронен адрес на АХУ - ahu@mlsp.government.bg , в срок до 15.04.2013 г. за проекти със социална насоченост и в срок до 08.05.2013 г. за проекти със стопанска насоченост.
27.02.2013
ОБЯВА - конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда
Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда. Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания. Проектите се изготвят по Методика съгласно чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания / ЗИХУ/ и чл. 20 от Правилника за прилагане на ЗИХУ. 1. По Глава втора от Методиката по чл.28, ал.2 от ЗИХУ / проекти със социална насоченост/: 1.1. Максимален размер на субсидията за проект : 40 000 лв. 1.2. Краен срок за подаване на проекти: 15.04.2013 год. 2. По Глава трета от Методиката по чл.28, ал.2 от ЗИХУ / проекти със стопанска насоченост/: 2.1. Максимален размер на субсидията за проект: 80 000 лв. 2.2. Краен срок за подаване на проекти: 08.05.2013 год. 3. Допълнителна информация: 3.1. Исканата сума за едно проектно предложение съобразно 1.1 и 2.1, трябва да е съобразена с обстоятелствата в чл.10 от Методиката. 3.2. При кандидатстване по т.2 посоченият размер на исканата субсидия може да се увеличава при спазване изискванията на чл. 40 от Методиката. Проектните предложения се подават в деловодството на Агенция за хората с увреждания на адрес: гр. София-1233, ул."Софроний Врачански" №104-106 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса. Проектите се подават на хартиен носител – в четири екземпляра и електронен носител (формуляр и бюджет)- в един екземпляр. Конкурсната документация можете да намерите в тази Интернет страница, рубрика проекти и програми, Работодатели – чл. 28. Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73
25.02.2013
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
В рубрика «Проекти и програми» - Работодатели – чл. 28 са публикувани Нови: Методика за отпускане на средства за целеви проекти, предоставени за финансиране на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, чрез обявен конкурс от Агенцията за хората с увреждания, на основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ), във връзка с чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ)и приложенията към нея.
25.02.2013
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
В рубрика «Проекти и програми» - Работодатели – чл. 28 са публикувани Нови: Методика за отпускане на средства за целеви проекти, предоставени за финансиране на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, чрез обявен конкурс от Агенцията за хората с увреждания, на основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ), във връзка с чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ)и приложенията към нея.
19.02.2013
ОБЯВА - достъпна среда
Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема: "Осигуряване на достъпна среда и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и областно значение за хората с увреждания". Участници в конкурса могат да бъдат юридически лица - държавни, общински, стопански и неправителствени организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или стопанисващи културни, исторически, археологически, природо-научни, спортни обекти. Проектите се изготвят по Методика съгласно чл.8, т.6 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Максималният размер на субсидията е диференциран за различните компоненти както следва: Компонент 1 – осигуряване на външен достъп до обект – до 10 000 лв.; Компонент 2 – приспособяване на вътрешна среда на обект – до 12 500 лв.; Компонент 3 – изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения – до 50 000 лв. Проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и три копия на хартия, и формуляр и бюджет на електронен носител – CD. Срокът за подаване на документите е до: 17,30 часа на 19.03.2013 г. Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул. "Софроний Врачански" № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа на 19.03.2013 г. Проектните предложения могат да се подават и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис на официалния електронен адрес на АХУ – ahu@mlsp.government.bg в срок до 17,30 часа на 19.03.2013 г. Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73
18.02.2013
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 69а, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че на 20.02.2013 г. от 16,30 часа в сградата на Агенцията за хората с увреждания, заседателната зала, адрес: София, ул. "Софроний Врачански" № 104-106 ще бъде: 1. оповестен резултатът от оценяването на офертата по технически показатели от Комисията по разглеждане, оценка и класиране и 2. отворено и оповестено ценовото предложение на участника в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет «Доставка на оборудване и базово програмно осигуряване за информационната система на Агенция за хората с увреждания» в изпълнение на проект № BG051PO001-6.2.06 «Създаване на единна система за управление на цялостния процес по реализациая на държавната политика за работа с хората с увреждания в България», финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". ВЕРЖИНИЯ ЦАНКОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА /п/
18.02.2013
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
В рубрика «Проекти и програми» - Достъпна среда e публикувана нова М Е Т О Д И К А ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА, НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТ НА КОНКУРСНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА И АДАПТИРАНЕ НА КУЛТУРНИ, ИСТОРИЧЕСКИ И СПОРТНИ ОБЕКТИ С МЕЖДУНАРОДНО, НАЦИОНАЛНО И ОБЛАСТНО ЗНАЧЕНИЕ, ФИНАНСИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.8,Т.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ и Приложения към нея: Формуляр за кандидатстване, Бюджет на проектното предложение, Таблица за оценка на административното съответствие, Декларация, Технически отчет, Финансов отчет и Автобиография.
31.01.2013
ОБЯВА - КОНКУРС САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява първи конкурс за 2013 г. за финансиране на проекти на тема: Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане. Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми /ЕТ или ЕООД/, чиито собственици са подобни лица. Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с увреждания / ЗИХУ/. Максимален размер на субсидията е до 20 000 лева. Конкурсната документация можете да намерите на тази Интернет страница. Проектите се подават на хартиен носител – в 4 /четири/ екземпляра и електронен носител (формуляр и раздели I и II на бюджета) – в един екземпляр. Срокът за представяне на проектите е 17,30 часа на 04.03.2013 год. в АХУ, ул. "Софроний Врачански" № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа на 04.03.2013 г. Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73
31.01.2013
ОБЯВА - КОНКУРС ОБИЧАЙНИ РАБОТОДАТЕЛИ
Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места.Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство. Проектите се изготвят по Методика, съгласно чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Проектите за конкурса се подават в един оригинален екземпляр и три копия на хартия, и формуляр и бюджет на електронен носител – CD. Срокът за подаване на документите е до 17.30 ч. на 11.03.2013 г. Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул. "Софроний Врачански" № 104-106, София 1233 r. или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17.30 ч. на 11.03.2013 г . Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73
24.01.2013
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
В рубриката "Проекти и програми", самостоятелен бизнес, е публикувана нова Методика за класиране, финансиране, наблюдение и отчетност на проекти за започване и разширяване на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайни увреждания на основание чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 8, т. 5 и чл. 31 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/ и следните приложения към нея: формуляр за кандидатстване, бюджет на дейностите от първа група, бюджет на дейностите от втора група, таблица за оценка на административното съответствие, сборна декларация, европейски формат на автобиография, декларации по чл. 13, ал. 3 от Методиката, финансов отчет, технически отчет.
16.01.2013
СЪОБЩЕНИЕ
В рубрика «Проекти и програми» , Работодатели – чл.25 e публикувана нова М Е Т О Д И К А ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА, НАБЛЮДЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТ НА ПРОЕКТИ НА РАБОТОДАТЕЛИ/ОРГАНИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИСПОСОБЯВАНЕ И ОБОРУВАНЕ НА РАБОТНО МЯСТО ЗА ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ И ПРЕДОСТАВЯНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ СЪС СРЕДСТВА НА АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖАНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.17, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ /ППЗИХУ/, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.25, АЛ.1 И ЧЛ.8, Т.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ /ЗИХУ/, и Приложения към нея: Формуляр за кандидатстване, Бюджет на проектното предложение, Таблица за административно съответствие, Декларация, Технически и Финансов отчет.
14.01.2013
ОБЯВА за финансиране на проекти на тема "Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания"
Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на тема "Рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания" Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани по Закона за юридически лица с нестопанска цел, както и национално представени организации на хора с увреждания, регистрирани по Закона за кооперациите. Проектите се изготвят по методика на основание чл. 2, ал. 2, т. 6 от Устройствения правилник на АХУ във връзка с чл. 8, т. 6 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Максималният размер на субсидията е определен за различните компоненти както следва: по компонент 1 и компонент 2 – до 18 000 лв. по компонент 3 – до 10 000 лв. по компонент 4 – до 15 000 лв Конкурсната документация може да намерите в Интернет страницата: http://ahu.mlsp.dovernment.bg/ Срокът за подаване на проектите е до 17.30 ч. на 12.02.2013 г. Проектните предложения /4 екземпляра/ на хартиен и един екземпляр на електронен носител /формуляр и бюджет/ се подават в Деловодството на АХУ, ул. "Софроний Врачански" №104-106, София 1233, или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17.30 часа на 12.02.2013 г. Телефони за справки: 02/931 80 95, 832 90 73
18.12.2012
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП
АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЯВЯВА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП "ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И БАЗОВО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ" Пълната документация по тръжната процедура ще намерите на страницата на агенцията www.ahu.mlsp.gowernment.bg в рубрика "Агенцията" - подрубрика "Бюлетин".
23.11.2012
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Публикуван е образец на справка за изразходените средства по чл.6, ал.2 от наредба за реда за възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели и специализираните предприятия, трудово -лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания,членуващи в националнопредставителните организации на и за хората с увреждания , възстановени от Агенция за хората с увреждания Пълният текст на образеца ще намерите в рубриката "Проекти и програми" на интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания: www.ahu.mlsp.gowernment.bg.
31.10.2012
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ЗОП
АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА "А" ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С ПРЕДМЕТ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛОГИСТИКА ЗА ОБУЧЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ BG051PO001 – 6.2.06 "СЪЗДАВАНЕ НА ЕДИННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНИЯ ПРОЦЕС ПО РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА ЗА РАБОТА С ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ" Пълната документация за Публичната покана ще намерите на страницата на агенцията www.ahu.mlsp.gowernment.bg в рубрика "Агенцията" - подрубрика "Бюлетин".
08.08.2012
СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 69а, ал. 3 и ал. 4 от Закона за обществените поръчки Ви уведомяваме, че на 08.08.2012 г. от 09,00 часа в сградата на Агенцията за хората с увреждания, заседателната зала, адрес: София, ул. "Софроний Врачански" № 104-106 ще бъде:

1. оповестен резултатът от оценяването на офертата по технически показатели от Комисията по разглеждане, оценка и класиране и

2. отворено и оповестено ценовото предложение на участника в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет «Разработване и внедряване на система за мониторинг и оценка на провежданата държавна политика за работа с хората с увреждания и нейното финансиране. Разработване и внедряване на система за планиране, изпълнение, контрол и администриране на бюджетните средства, предназначени за хората с увреждания» в изпълнение на проект № BG051PO001-6.2.06 «Създаване на единна система за управление на цялостния процес по реализациая на държавната политика за работа с хората с увреждания в България», финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

ВЕРЖИНИЯ ЦАНКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
/п/

08.06.2012
Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места - II тур 2012 год.

Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места. Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство. Проектите се изготвят по Методика, съгласно чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Срокът за подаване на проектите /4 екземпляра/ на хартиен и един екземпляр на електронен носител - CD /формуляр и бюджет/ за конкурса е: до 17.30 ч. на 09.07.2012 г.

Проектните предложения се подават в Деловодството на АХУ, ул. "Софроний Врачански" № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17.30 ч. на 09.07.2012 г.

Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

01.06.2012
Обява за обществена поръчка по ЗОП
АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЯВЯВА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП "РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ПРОВЕЖДАНАТА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ЗА РАБОТА С ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И НЕЙНОТО ФИНАНСИРАНЕ. РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПЛАНИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ, КОНТРОЛ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ"

Пълната документация по тръжната процедура ще намерите на страницата на агенцията www.ahu.mlsp.gowernment.bg в рубрика "Бюлетин".

15.05.2012
Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява втори конкурс за финансиране на проекти на тема: Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

ОБЯВА

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява втори конкурс за финансиране на проекти на тема: "Започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане".

Участници в конкурса могат да бъдат физически лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане или фирми, чиито собственици са подобни лица.

Проектите се изготвят по Методика съгласно чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/ във връзка с чл. 31 от Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/.

Максимален размер на субсидията е до 15 000 лева.

Конкурсната документация можете да намерите на тази Интернет страница. Проектите се подават на хартиен носител – в 4 /четири/ екземпляра и електронен носител (формуляр и раздели I и II на бюджета) – в един екземпляр. Срокът за представяне на проектите е 17,30 часа на 18.06.2012 год. в АХУ, ул. "Софроний Врачански" № 104-106, София 1233 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 17,30 часа на 18.06.2012 г.

Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73

26.09.2009
Изпълнение на проект по програма ФАР BG 2006/018- 343.05.01 "Укрепване на капацитета на новоучредената Агенция за хората с увреждания в планирането и изпълнението на държавната политика за хората с увреждания"
В изпълнение на проект по програма ФАР BG 2006/018-343.05.01 "Укрепване на капацитета на новоучредената Агенция за хората с увреждания в планирането и изпълнението на държавната политика за хората с увреждания" бе направен "Анализ на положението на хората с увреждания в България". Пълният текст може да намерите в рубриката "Бюлетин".
13.07.2009
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!
Обръщаме внимание на всички организации и лица, кандидатстващи с проекти по реда на нормативно утвърдените Методики, които прилага Агенцията за хората с увреждания, че на основание чл.23, ал.4 от Закона за Търговския регистър, при кандидатстване, не е необходимо да се представят Копие от акта за учредяване на кандидата, Удостоверение за актуално състояние и Удостоверение за вписване в Търговския регистър.
06.02.2008
ОБЯВА
Напомняме на кандидатите по всички програми, че съгласно регламент 1998/2006 г. на Европейската комисия, необходимо условие за да кандидатстват за субсидия пред Агенцията за хората с увреждания е да не са получавали държавна помощ в размер по-голям от левовата равностойност на 200 000 Евра за срок от три години.