Република България

Административни услуги

  

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ

АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

 

 

 

 

наименование на услугата

нормативно основание
(пълно наименование на нормативния акт и чл.)

 

1. Издаване на удостоверения за регистрация на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл.35г, ал.1 от ЗИХ

 

 

Закон за интеграция на хората с увреждания - чл. 8, т. 1
Наредба за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания

2. Издаване на удостоверение за регистрация на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания

Закон за интеграция на хората с увреждания - чл. 29, ал. 1
 

3. Възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодател в обичайна среда

Закон за интеграция на хората с увреждания - чл. 26, ал. 1 т. 1
Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания -  чл. 18, ал. 1 и ал. 3

4. Възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодател в специализирана среда

Закон за интеграция на хората с увреждания - чл. 40, ал. 1 т. 1
Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания -  чл. 18, ал. 1 и ал. 2

5. Финансиране на проекти на специализирани предприятия и кооперации на и за хора с увреждания

Закон за интеграция на хората с увреждания - чл. 28, ал. 2 Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания - чл. 20

6. Финансиране на проекти на работодателите, разкриващи работни места за безработни лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

Закон за интеграция на хората с увреждания - чл. 8, т. 5, чл. 25, ал. 1
Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания - чл. 17

7. Финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

Закон за интеграция на хората с увреждания - чл. 8, т. 5, чл. 31
Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания - чл. 19

8. Финансиране на проекти, представяни от неправителствени организации на и за хора с увреждания

Закон за интеграция на хората с увреждания - чл. 8, т. 6  Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания - чл. 2, ал. 2, т. 6

9. Финансиране на проекти за достъп и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и регионално значение, представяни от държавни, общински и неправителствени /стопански и нестопански/ организации.

Закон за интеграция на хората с увреждания - чл. 8, т. 6 Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания - чл. 2, ал. 2, т. 6

10. Изплащане на целеви помощи на хората с увреждания

Закон за интеграция на хората с увреждания - чл. 44, ал. 1, т. 4
Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания - чл. 51, чл. 52, чл. 53, чл. 53а и чл. 53б 

 

 

 

 

 

I. НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

            Възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели в обичайна работна среда

 

            II. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

            Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/; Правилника за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/; НАРЕДБА за реда за възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели и специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на и за хора с увреждания

 

            III. ХАРАКТЕРИСТИКА

   Право на тази преференция имат работодатели, с одобрен от АХУ проект за разкриване на работни места за хора с трайни увреждания в обичайна работна среда и сключен договор с АХУ. На тези работодатели се възстановяват 30 на сто от внесените от тях осигурителни вноски само за наетите и работещи по трудово правоотношение хора с трайни увреждания.

 

            IV. ПРОЦЕДУРА ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

            Документите се представят в Агенцията и се завеждат в деловодството с входящ номер.

            Изискуемите документи са:

            1. Поименна справка по образец на работещите хора с увреждания в организацията;

            2. Документ заверен от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите /НАП/, удостоверяващ размера на внесените за сметка на работодателя осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване, задължително здравно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за работещите по трудово правоотношение хора с увреждания;

            3. Документ от Агенцията по заетостта, удостоверяващ наличието или липсата на лица ползващи програмите и мерките за насърчаване по Закона за насърчаване на заетостта- изисква се служебно.

            Срокът за представяне на необходимия набор от документи е до три месеца след изтичането на отчетното тримесечие.

Извършва се проверка на получената документация от експерти на АХУ и се изготвя и утвърждава обобщена справка за финансовите средства, които са необходими за обезпечаване на преференциите.

            Сумите се превеждат на съответните обичайни работодатели.

            V. ОБРАЗЦИ И ФОРМУЛЯРИ

            Образците са подробно изброени в т. ІV.

            Образец на декларация за минимални помощи

            Декларация за Общински предприятия

            ПОИМЕННА СПРАВКА НА РАБОТЕЩИТЕ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

 

 

            I. НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

            Възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели в специализирана работна среда

 

            II. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

            Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/; Правилника за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/; НАРЕДБА за реда за възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели и специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на и за хора с увреждания (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.)

 

            III. ХАРАКТЕРИСТИКА

   Право на тази преференция имат специализирани предприятия, трудово-лечебни бази и кооперации на хора с увреждания, членуващи в националнопредставителните организации на и за хората с увреждания.

 

            IV. ПРОЦЕДУРА ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

            Документите се представят в Агенцията и се завеждат в деловодството с входящ номер.

            Изискуемите документи са:

       1. Поименна справка по образец на работещите хора с увреждания в организацията;

            2. Документ заверен от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите /НАП/, удостоверяващ размера на внесените за сметка на работодателя осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване, задължително здравно осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за работещите по трудово правоотношение хора с увреждания;

            3. Документ от Агенцията по заетостта, удостоверяващ наличието или липсата на лица ползващи програмите и мерките за насърчаване по Закона за насърчаване на заетостта- изисква се служебно.

            Срока за представяне на необходимия набор от документи е до три месеца след изтичането на отчетното тримесечие.

Извършва се проверка на получената документация от експерти на АХУ и се изготвя и утвърждава обобщена справка за финансовите средства, които са необходими за обезпечаване на преференциите.

            Сумите се превеждат на съответните обичайни работодатели.

            V. ОБРАЗЦИ И ФОРМУЛЯРИ

            Образците са подробно изброени в т. ІV.

Образец на декларация за минимални помощи

Декларация за Общински предприятия

ПОИМЕННА СПРАВКА НА РАБОТЕЩИТЕ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

 

І. НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

     Издаване на удостоверения за регистрация на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.

            II. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

            Закон за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/

 

            ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА

            Агенцията за хората с увреждания поддържа регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.

            В регистъра се събират и поддържат данни за всички специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, които отговарят на изискванията на чл.28, ал.1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

            Регистърът се използва за наблюдение на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и на дейността, извършвана от тях при изпълнението на целеви проекти и програми по чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

           

            ІV. ПРОЦЕДУРА ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

За вписване в Регистъра лицата, представляващи специализираните предприятия и кооперации за хората с увреждания, или упълномощени от тях лица, подават заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания, с приложени:

 • декларация за обстоятелствата по чл. 28, ал. 1, т. 2 ЗИХУ по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания;
 • декларация за обстоятелствата по чл. 28, ал. 1, т. 3 ЗИХУ по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания;
 • документ, удостоверяващ правото на лицата да извършват дейност, подлежаща на регистрационен, разрешителен или лицензионен режим по специален закон.

Заявлението по чл.29, ал.3 от ЗИХУ, окомплектовано с изискуемата документация се подава лично, по пощата с обратна разписка или по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Когато постъпят в деловодството  на АХУ  се завеждат с Вх. №..

            Съгласно чл.29а, ал.1  от ЗИХУ в 10-дневен срок от подаване на заявлението и документите по чл.29 от ЗИХУ Изпълнителният директор на АХУ или  упълномощено от него длъжностно лице извършва проверка на изискуемите документи и на условията по чл.28, ал.1.

Съгласно чл.29а, ал.2 от ЗИХУ при констатиране  на пропуски в  изискуемите документи АХУ дава на заявителя 10-дневен срок за отстраняването им, като в този случай срокът по чл.29а, ал.1 се удължава със срокът за отстраняване на нередностите, но не повече от 20 дни.

            Съгласно чл. 29а, ал.3 от ЗИХУ, до три дни след изтичане на сроковете по чл.29а, ал.1 и 2 Изпълнителният директор на АХУ или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания  или мотивирана заповед, с която отказва вписване.  Заповедта за вписване или отказ от вписване подлежи на обжалване по Административнопроцесуалния кодекс (АПК), като нейното обжалване не спира изпълнението й (чл.29а, ал.6 от ЗИХУ).

            В 3-дневен срок от заповедта за вписване Изпълнителния директор или упълномощено от него лице извършва вписване в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания  и издава Удостоверение за регистрация. 

          

 

            V. ОБРАЗЦИ И ФОРМУЛЯРИ

           Образците са подробно изброени в т. ІV

 

 

І. НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

            Финансиране на проекти на специализирани предприятия и кооперации на и за хора с увреждания

 

            II. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

            Закон за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/; Правилник за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания

 

            ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА

            Специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания могат да кандидатстват с целеви проекти при обявен конкурс от АХУ. Обявите за конкурса се публикуват на интернет страницата на АХУ.

Специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания могат да кандидатстват ежегодно с два вида проекти:

проекти със социална насоченост;

проекти със стопанска насоченост.

Министърът на труда и социалната политика утвърждава методика за отпускане на средства за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.

Тази методика съдържа:

1.         Специфични условия за кандидатстване

2.         Критерии за оценяване и класиране на постъпилите проекти

3.         Механизъм за разпределяне на средствата

 4.        Механизъм за финансиране

Методиката, формулярът за кандидатстване, както и останалите приложения към

нея могат да бъдат намерени на Интернет страницата на АХУ

(www.ahu.government.bg )

            III. ПРОЦЕДУРА ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

            Изпълнителният Директор на АХУ определя ежегодно сроковете за подаване на  проекти и програми от специализирани предприятия и кооперации на хората с  увреждания, както и сроковете за тяхното разглеждане и финансиране

            След като конкурса бъде обявен, специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания кандидатстват с проект за получаване на субсидия от Агенция за хората с увреждания /АХУ.

            Постъпилите предложения се разглеждат и оценяват от назначената за това Комисия.

Протоколът се публикува на официалната страница на Агенцията в Интернет.

Изготвят се Заповед за класиране на проектни предложения и уведомителни писма за класирането, които се изпращат до всички участници в конкурса.

            Изпълнителния директор на АХУ сключва с работодателите с утвърдените за финансиране класирани проекти договор по образец.

            Финансирането на проекти се осъществява на траншове.

     

            V. ОБРАЗЦИ И ФОРМУЛЯРИ

            Образците са подробно изброени в т. ІV.

 

 

            I. НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

            Финансиране на проекти на работодателите, разкриващи работни места за безработни лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

 

            II. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

            Закон за интеграция на хората с увреждания; Правилник за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания

 

            ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА

            За финансиране могат да кандидатстват всички юридически и физически лица, регистрирани по българското законодателство като държавни и общински организации, частни предприятия, неправителствени организации и пр.

Условията на които трябва да отговаря работодателя са:

 • да има регистрирана дейност най-малко една година преди подаването на проекта за финансиране;
 • да няма задължения към държавата;
 • да няма експортно- ориентирани дейности;
 • средно-списъчният състав на персонала за последната отчетна година да е по-голям от трима души вкл. работещият собственик;
 • да не е получавал финансови средства от други източници за същата цел;
 • да не е получавал държавни помощи независимо от формата и източника им на обща стойност, която превишава левовата равностойност на 200 000 евро, през последните три години.

От програмата могат да се възползват:

 • безработни лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, които са регистрирани  в Дирекция „Бюро по труда” за съответния район на страната;
 • лица с трайни увреждания, работещи при кандидатстващия работодател;
 • лица, работещи при кандидатстващия работодател, които в периода на изпълнение на своите трудови ангажименти са получили статут на лица с трайни увреждания.
 • лица с трайни увреждания, работещи при работодателя, които през периода на работа при същия работодател придобиват допълнителни увреждания, различни от вече съществуващите, или увеличават степента (категорията) на съществуващото си увреждане;

Дейностите, за които могат да кандидатстват работодателите, са групирани в три компонента:

 • за осигуряване на достъп до разкривани работни места на хора с трайни увреждания;
 • за приспособяване на работни места за лица с трайни увреждания;
 • за оборудване на работни места за лица с трайни увреждания.

            IV. ПРОЦЕДУРА ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

Министърът на труда и социалната политика утвърждава методика за отпускане на средства за финансиране на целеви проекти на работодатели от обичайна работна среда за осигуряване на заетост на  хора с трайни увреждания. Тази методика съдържа:

 1. Специфични условия за кандидатстване
 2. Критерии за оценяване и класиране на постъпилите проекти
 3. Механизъм за разпределяне на средствата
 4. Механизъм за финансиране

 

            След обявения конкурс обичайните работодатели кандидатстват с проект за получаване на субсидия от Агенция за хората с увреждания/АХУ/.

            Изпълнителния директор на АХУ определя със заповед комисия, която оценява постъпилите проекти. Същата заседава най-малко веднъж на три месеца. Комисия излизат с обобщен протокол на базата, на които се издава заповед за окончателното класиране на кандидатите.

      Изпълнителния директор на АХУ сключва с работодателите с утвърдените за финансиране  класирани проекти договор по образец.

            Финансирането на проекти се осъществява на траншове.

           

            V. ОБРАЗЦИ И ФОРМУЛЯРИ

             Образците са подробно изброени в т. ІV.

 

 

            I. НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

            Финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания.

 

            II. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

            Закон за интеграция на хората с увреждания; Правилник за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания

 

            ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА

   С проект за финансиране за започване на самостоятелна стопанска дейност пред АХУ могат да кандидатстват физически лица с трайни увреждания или фирми (предприятия), чиито еднолични собственици са подобни лица.

Трайно намалената работоспособност на кандидата се удостоверява с медицински документ – експертно решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК).

В същото не трябва да има противопоказни условия за упражняване на дейностите, които се предвижда да бъдат извършвани след приключване на инвестиционните дейности.

Одобреният за финансиране като физическо лице кандидат е длъжен да учреди стопанско предприятие, като сам избира  подходящата за него юридическа форма - едноличен търговец или еднолично дружество с ограничена отговорност по Търговския закон.

Когато кандидатът – лице с трайно увреждане има официално регистрирана, но недействаща фирма – едноличен търговец или еднолично дружество с ограничена отговорност, той може да предложи за оценка проект, чиято реализация ще спомогне за възобновяване на старата или стартиране на нова стопанска дейност.

Неосъществяването на дейност от регистрираното предприятие се удостоверява с декларация, подписана от собственика на едноличното предприятие.

Когато кандидатът – лице с трайно увреждане има официално регистрирана действаща фирма – едноличен търговец или еднолично дружество с ограничена отговорност, той може да предложи за оценка проект за разширяване на съществуващата дейност. По изключение може да се предложи за оценка и проект за стартиране на нова дейност, когато са налице предпоставки за трайно, устойчиво и конкурентноспособно развитие на новия бизнес.

Лицето с трайно увреждане може да кандидатства за финансиране на проект за стартиране на самостоятелна стопанска дейност пред АХУ на всякакъв вид дейности с изключение на:  

1. в страната

2.Дейности, които са свързани с получаването на доходи от отдаване под наем на придобитото с проекта имущество

3.Дейности, които са свързани с развитието на хазартни игри

4.Дейности, за които лицето с трайно увреждане е получило финансови средства от други източници. Неналичието на това обстоятелство се удостоверява с писмена декларация

 

 

            III. ПРОЦЕДУРА ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

                Лицето с трайно увреждане трябва да разработи бизнес проект за дейността, която възнамерява да развива, и да участва с него в конкурс, обявен от АХУ. Бизнес проектът се разработва във вид на формуляр, придружен от подробен бюджет в две части и други документи, посочени на Интернет страницата на АХУ. (www.ahu.government.bg)

                        Изпълнителния директор на АХУ определя със заповед комисия, която оценява постъпилите проекти. Експертите, членове на същата комисия излизат с обобщен протокол, на базата, на който се издава заповед за окончателното класиране на кандидатите.

            Лицата, чиито проекти са утвърдени за финансиране, сключват договор с АХУ след учредяване на предприятие, ако нямат такова. Първоначалните разходи по учредяването се   поемат от него, след което средствата му се възстановяват при сключване на договора между новоучреденото от него предприятие и АХУ.

           

            V. ОБРАЗЦИ И ФОРМУЛЯРИ

             Образците са подробно изброени в т. ІV.

 

 

 

 

           I. НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

            Финансиране на проекти, представeни от неправителствени организации на и за хора с увреждания.

 

            II. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

            Закон за интеграция на хората с увреждания; Правилник за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания.

            ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА

   По тази програма могат да кандидатстват  юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) за осъществяване на дейност в обществена полза.

Преки бенефициенти по проектите, с които кандидатстват неправителствените организации, могат да бъдат само лица с 50% и повече от 50% намалена работоспособност и деца с 50% и повече от 50% определен вид и степен на увреждане. Преките бенефициенти могат да бъдат активни и/или пасивни участници при постигане на резултатите от реализацията на конкурсното предложение.

Дейностите, за които могат да кандидатстват  НПО,  са разнообразни и зависят от конкретните потребности на целевата група.

АХУ ги е обединила в няколко компонента:

 • компонент 1 включва мероприятия, насочени към индивидуална и групова работа с целевата група – обучения, арттерапия, рехабилитация, придобиване на умения за самостоятелен живот, посещение на културни мероприятия и др.;
 • компонент 2 включва мероприятия с публична изява: фестивали, концерти, пленери, художествени изложби, спортни състезания, и др., в които преките бенефициенти са активни участници;
 • компонент 3 включва разработка на различни материали, наръчници и др., подпомагащи работата на и с хора с трайни увреждания, тяхното адаптиране, трудова и социална адаптация;
 • компонент 4 включва дейности, насочени към промяна на обществените възприятия за хората с трайни увреждания и които демонстрират тяхната активна обществена позиция, постиженията им в трудовата им реализация в т.ч.и чрез организираното им участие в панаири, специализирани трудови борси и др. социалноикономически  форуми.

 

            IV. ПРОЦЕДУРА ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

                  Изпълнителния Директор на АХУ определя ежегодно сроковете за подаване на проекти и програми от неправителствени организации на и за хора с увреждания, както и сроковете за тяхното разглеждане и финансиране. След обявения конкурс неправителствените организации кандидатстват с проект за получаване на субсидия от Агенция за хората с увреждания/АХУ/.

            Изпълнителният директор на АХУ определя със заповед комисия, която оценява постъпилите проекти. Експертите, членове на същата комисия излизат с обобщен протокол на базата, на който се издава заповед за окончателното класиране на кандидатите.

            Изпълнителният директор на АХУ сключва договор по образец с организациите с утвърдените за финансиране класирани проекти.

                  Кандидатът получава субсидията за класираното предложение на траншове.

           

            V. ОБРАЗЦИ И ФОРМУЛЯРИ

             Образците са подробно изброени в т. ІV.

 

 

               I. НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

            Финансиране на проекти за достъп и адаптиране на културни, исторически и спортни обекти с международно, национално и регионално значение, представяни от държавни, общински и неправителствени/стопански и нестопански/ организации.

 

            II. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

            Закон за интеграция на хората с увреждания; Правилник за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания.

 

            ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА

    Могат да кандидатстват държавни, общински, стопански и нестопански организации – юридически лица, регистрирани по българското законодателство, които притежават и/или стопанисват културни, исторически, археологически, природонаучни, спортни обекти

Обектите могат условно да бъдат разделени в две групи:

 • исторически, природно-научни, археологически музеи  и разкопки, музеи на известни национални личности, художествени галерии, драматични и музикални театри, опери, концертни зали, библиотеки и др. обекти за развитие на културна дейност;
 • стадиони, спортни зали и др. обекти за провеждане на спортни състезания.

Обектите трябва да са с международно, национално или областно значение и да имат създадени традиции в областите на своята дейност.

Дейностите, които се финансират от АХУ, за изграждане на достъпна среда са разделени на три компонента:

 • компонент 1 – осигуряване на външен достъп до обекта за лица с  увреждания;
 • компонент 2 – приспособяване на вътрешната среда на обекта за самостоятелно посещаване и пребиваване в него на хора с  увреждания;
 • компонент 3 – изграждане и преустройство на повдигателни съоръжения (асансьори или лифтови платформи) за ползване от лица с увреждания.

 

            IV. ПРОЦЕДУРА ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

                  Изпълнителният директор на АХУ определя ежегодно сроковете за подаване на проекти на организации за осигуряване на достъпна среда на хората с увреждания. След обявения конкурс организациите кандидатстват с проект за получаване на субсидия от Агенция за хората с увреждания/АХУ/.

Изпълнителният директор на АХУ определя със заповед комисия, която оценява постъпилите проекти. Експертите, членове на същата комисия излизат с обобщен протокол на базата, на който се издава заповед за окончателното класиране на кандидатите.

            Изпълнителния директор на АХУ сключва договор по образец с организациите утвърдените за финансиране класирани проекти.

      Разпределената субсидия се предоставя на класираните кандидати на траншове.

 

            V. ОБРАЗЦИ И ФОРМУЛЯРИ

            Образците са подробно изброени в т. ІV.

            Образците са подробно изброени в т. ІV

 

 

 

 

            I. НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

            Изплащане на целеви помощи на хората с увреждания

 

            II. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

            Закона за интеграция на хората с увреждания; Правилник за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания

 

            III. ХАРАКТЕРИСТИКА

   Всички лица с увреден слух и с над 50% трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане имат право на целеви помощи за жестомимични услуги. Максималният размер на целевата помощ е до 80 лв. на година. Този размер се изчислява по 8 лв. на час до 10 часа годишно

Всички лица с увредено зрение и с над 90% трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ имат право на целеви помощи. Максималният размер на целевата помощ е до 50 лв. годишно.  Този размер се изчислява по 5 лв. на час до 10 часа на година.

Всички трудноподвижни лица  с над 90% трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ имат право на целева помощ. Максималният размер на целевата помощ е до 50 лв. годишно.  Този размер се изчислява по 5 лв. на час до 10 часа на година.

Всички лица  с интелектуални затруднения и с психични разстройства и със 71% и над 71% трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ имат право на целеви помощи. Максималният размер на целевата помощ е до 50 лв. годишно.  Този размер се изчислява по 5 лв. на час до 10 часа на година.

Всички лица със сляпо-глухота  и с над 90% трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ имат право на целеви помощи. Максималният размер на целевата помощ е до 50 лв. годишно.  Този размер се изчислява по 5 лв. на час до 10 часа на година.

Целевите помощи се полагат при посещенията на правоимащите лица в  държавни,  общински администрации, образователни, здравни, културни и др. институции.

 

            ІV.ПРОЦЕДУРА ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

            Ежегодно Съюза на глухите в България /СГБ/, Съюза на слепите в България /ССБ/, Съюза на инвалидите в България /СИБ/, Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) и Центъра за психологически изследвания (ЦПИ) представят в Агенцията за хората с увреждания интеграционни програми, които се одобряват от Изпълнителния директор.

            Определя се размера на целевите финансови средства, които се отпускат за изпълнение на програмите.

            АХУ изготвя договор за финансиране със съответната организация, който се подписва от двете страни.

            Периодично организациите представят опис-заявки за начислени целеви помощи. Предоставените списъци на ползватели на помощите се проверяват от съответното длъжностно лице.

            АХУ превежда финансовите средства по посочените банкови сметки.

            Съюзите представят в АХУ месечни, тримесечни и обобщен годишен отчет за изразходените средства.

 

            V.  ОБРАЗЦИ И ФОРМУЛЯРИ

            Образците са подробно изброени в т. ІV

 

 

 

 

            I. НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

            Издаване на удостоверения за регистрация на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл.35г, ал.1 от ЗИХУ

 

            II. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

            Закон за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/ и НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания (Загл. изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., в сила от 12.11.2010 г.)

 

            III. ХАРАКТЕРИСТИКА

            Услугата по издаване на удостоверение за регистрация на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, осигурява изпълнение на дейностите по чл. 7 от НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания (Загл. изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., в сила от 12.11.2010 г.) (Наредбата).

 

            ІV. ПРОЦЕДУРА ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

            Лицата желаещи да се регистрират за осъществяване на дейностите по предоставяне и ремонт на медицински изделия, подават заявление по образец, придружено със следните документи:

•ЕИК на лицето

•декларация за липса на задължения към Националната агенция за приходите;

•списък на медицинските изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения, предназначени за хората с увреждания, за които ще се осъществява дейността, с описание на моделите от съответния вид на хартиен или електронен носител;

•списък на обектите, в които ще се осъществяват дейности по предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания, с посочени адрес, и лице – отговорник за обекта;

•декларация, че помещенията, в които ще се извършва дейност, отговарят на условията за съхранение на медицинските изделия в зависимост от спецификата им и указанията на производителя, определени в инструкцията за употреба;

•списък на сервизните бази, в които ще се осигурява гаранционен и извънгаранционен сервиз, когато такъв се изисква, с посочени адрес, телефон, факс/електронна поща и лице – отговорник за базата;

•декларация за съответствие на обектите, в които се извършва дейността по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хората с увреждания, с критериите и изискванията съгласно наредбата по чл. 35а, ал. 9 от ЗИХУ;

•декларация за съответствие на обектите, в които се извършва гаранционен и извънгаранционен сервиз на помощните средства, приспособления и съоръжения и медицинските изделия, предназначени за хората с увреждания, с критериите и изискванията на наредбата по чл. 35а, ал. 9 от ЗИХУ.

•списък на центровете по слухопротезиране с посочени адрес, телефон, факс/електронна поща и лице – отговорник за центъра;

•декларация за осигурен минимум двугодишен гаранционен срок на изделията.

•пълномощно/договор за управление (ако е приложимо).

Заявлението, окомплектовано с изискуемите документите се представя в Агенцията и се завежда с входящ номер.

            Подадената документация се разглежда от комисия, определена със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.

            При констатиране на непълноти в подадената документация заявителят се уведомява писмено и му се предоставя срок за отстраняването им.

          Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания издава удостоверения за регистрация или прави мотивиран отказ и се извършва вписване в регистъра.      

          По преценка на комисията могат да бъдат извършвани проверки за достоверността на представените документи и декларираните обстоятелства. В този случай срокът за издаване на удостоверението за регистрация се удължава със срока на проверката.

         При получен отказ за вписване в регистъра той може да бъде обжалван от заявителя на услугата по реда на Административно-процесуалния кодекс.

         Издадено удостоверение за регистрация се предава лично на заявителя или упълномощено от него лице от отговорен за това служител.

          По писмено искане на регистрираното лице до изпълнителния директор на АХУ може да се извърши заличаването му от регистъра.

 

             V.  ОБРАЗЦИ И ФОРМУЛЯРИ

             Образците са подробно изброени в т. ІV