Република България

Административни услуги

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ

АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

 

 

наименование на услугата

нормативно основание
(пълно наименование на нормативния акт и чл.)

 

1. Издаване на удостоверения за регистрация на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл.35г, ал.1 от ЗИХУ

 

Закон за интеграция на хората с увреждания - чл. 8, т. 1, чл. 35
 

2. Издаване на удостоверение за регистрация на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания

Закон за интеграция на хората с увреждания - чл. 29, ал. 1

3. Възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодател в обичайна среда

Закон за интеграция на хората с увреждания - чл. 26, ал. 1 т. 1
Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания -  чл. 18, ал. 1 и ал. 3

4. Възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодател в специализирана среда

Закон за интеграция на хората с увреждания - чл. 40, ал. 1 т. 1
Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания -  чл. 18, ал. 1 и ал. 2

5. Изплащане на целеви помощи на хората с увреждания

Закон за интеграция на хората с увреждания - чл. 44, ал. 1, т. 4
Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания - чл. 51, чл. 52, чл. 53, чл. 53а и чл. 53б 

 

 

 

                       I. НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

            Възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели в обичайна работна среда

 

            II. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

            Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/; Правилника за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/; НАРЕДБА за реда за възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели и специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на и за хора с увреждания

 

            III. ХАРАКТЕРИСТИКА

   Право на тази преференция имат работодатели, с одобрен от АХУ проект за разкриване на работни места за хора с трайни увреждания в обичайна работна среда и сключен договор с АХУ. На тези работодатели се възстановяват 30 на сто от внесените от тях осигурителни вноски само за наетите и работещи по трудово правоотношение хора с трайни увреждания.

 

            IV. ПРОЦЕДУРА ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

            Документите се представят в Агенцията и се завеждат в деловодството с входящ номер.

            Изискуемите документи са:

      1.Поименна справка по образец на работещите хора с увреждания в организацията;

     Срокът за представяне на необходимия набор от документи е до три месеца след изтичането на отчетното тримесечие.

Извършва се проверка на получената документация от експерти на АХУ и се изготвя и утвърждава обобщена справка за финансовите средства, които са необходими за обезпечаване на преференциите.

            Сумите се превеждат на съответните обичайни работодатели.

            V. ОБРАЗЦИ И ФОРМУЛЯРИ

            Образците са подробно изброени в т. ІV.

            Образец на декларация за минимални помощи

            Декларация за Общински предприятия

            ПОИМЕННА СПРАВКА НА РАБОТЕЩИТЕ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

 

 

            I. НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

            Възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели в специализирана работна среда

 

            II. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

            Закона за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/; Правилника за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/; НАРЕДБА за реда за възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели и специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на и за хора с увреждания (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 1.01.2011 г.)

 

            III. ХАРАКТЕРИСТИКА

   Право на тази преференция имат специализирани предприятия, трудово-лечебни бази и кооперации на хора с увреждания, членуващи в националнопредставителните организации на и за хората с увреждания.

 

            IV. ПРОЦЕДУРА ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

            Документите се представят в Агенцията и се завеждат в деловодството с входящ номер.

            Изискуемите документи са:

       1. Поименна справка по образец на работещите хора с увреждания в организацията             Срока за представяне на необходимия набор от документи е до три месеца след изтичането на отчетното тримесечие.

Извършва се проверка на получената документация от експерти на АХУ и се изготвя и утвърждава обобщена справка за финансовите средства, които са необходими за обезпечаване на преференциите.

        Сумите се превеждат на съответните работодатели в специализирана работна среда.

            V. ОБРАЗЦИ И ФОРМУЛЯРИ

            Образците са подробно изброени в т. ІV.

Образец на декларация за минимални помощи

Декларация за Общински предприятия

ПОИМЕННА СПРАВКА НА РАБОТЕЩИТЕ ПО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

 

І. НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

     Издаване на удостоверения за регистрация на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.

            II. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

            Закон за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/

 

            ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА

            Агенцията за хората с увреждания поддържа регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.

         В регистъра се събират и поддържат данни за всички специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, които отговарят на изискванията на чл.28, ал.1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

            Регистърът се използва за наблюдение на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и на дейността, извършвана от тях при изпълнението на целеви проекти и програми по чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

           

            ІV. ПРОЦЕДУРА ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

За вписване в Регистъра лицата, представляващи специализираните предприятия и кооперации за хората с увреждания, или упълномощени от тях лица, подават заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания, с приложени:

  • декларация за обстоятелствата по чл. 28, ал. 1, т. 2 ЗИХУ по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания;
  • декларация за обстоятелствата по чл. 28, ал. 1, т. 3 ЗИХУ по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания;
  • документ, удостоверяващ правото на лицата да извършват дейност, подлежаща на регистрационен, разрешителен или лицензионен режим по специален закон.

Заявлението по чл.29, ал.3 от ЗИХУ, окомплектовано с изискуемата документация се подава лично, по пощата с обратна разписка или по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Когато постъпят в деловодството  на АХУ  се завеждат с Вх. №..

            Съгласно чл.29а, ал.1  от ЗИХУ в 10-дневен срок от подаване на заявлението и документите по чл.29 от ЗИХУ Изпълнителният директор на АХУ или  упълномощено от него длъжностно лице извършва проверка на изискуемите документи и на условията по чл.28, ал.1.

           Съгласно чл.29а, ал.2 от ЗИХУ при констатиране  на пропуски в  изискуемите документи АХУ дава на заявителя 10-дневен срок за отстраняването им, като в този случай срокът по чл.29а, ал.1 се удължава със срокът за отстраняване на нередностите, но не повече от 20 дни.

            Съгласно чл. 29а, ал.3 от ЗИХУ, до три дни след изтичане на сроковете по чл.29а, ал.1 и 2 Изпълнителният директор на АХУ или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания  или мотивирана заповед, с която отказва вписване.  Заповедта за вписване или отказ от вписване подлежи на обжалване по Административнопроцесуалния кодекс (АПК), като нейното обжалване не спира изпълнението й (чл.29а, ал.6 от ЗИХУ).

            В 3-дневен срок от заповедта за вписване Изпълнителния директор или упълномощено от него лице извършва вписване в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания  и издава Удостоверение за регистрация. 

          

 

            V. ОБРАЗЦИ И ФОРМУЛЯРИ

           Образците са подробно изброени в т. ІV

 

 

            I. НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

            Изплащане на целеви помощи на хората с увреждания

 

            II. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

            Закона за интеграция на хората с увреждания; Правилник за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания

 

            III. ХАРАКТЕРИСТИКА

   Всички лица с увреден слух и с над 50% трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане имат право на целеви помощи за жестомимични услуги. Максималният размер на целевата помощ е до 80 лв. на година. Този размер се изчислява по 8 лв. на час до 10 часа годишно

Всички лица с увредено зрение и с над 90% трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ имат право на целеви помощи. Максималният размер на целевата помощ е до 50 лв. годишно.  Този размер се изчислява по 5 лв. на час до 10 часа на година.

Всички трудноподвижни лица  с над 90% трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ имат право на целева помощ. Максималният размер на целевата помощ е до 50 лв. годишно.  Този размер се изчислява по 5 лв. на час до 10 часа на година.

Всички лица  с интелектуални затруднения и с психични разстройства и със 71% и над 71% трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ имат право на целеви помощи. Максималният размер на целевата помощ е до 50 лв. годишно.  Този размер се изчислява по 5 лв. на час до 10 часа на година.

Всички лица със сляпо-глухота  и с над 90% трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, които се нуждаят от чужда помощ имат право на целеви помощи. Максималният размер на целевата помощ е до 50 лв. годишно.  Този размер се изчислява по 5 лв. на час до 10 часа на година.

Целевите помощи се полагат при посещенията на правоимащите лица в  държавни,  общински администрации, образователни, здравни, културни и др. институции.

 

            ІV.ПРОЦЕДУРА ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

            Ежегодно Съюза на глухите в България /СГБ/, Съюза на слепите в България /ССБ/, Съюза на инвалидите в България /СИБ/, Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) и Центъра за психологически изследвания (ЦПИ) представят в Агенцията за хората с увреждания интеграционни програми, които се одобряват от Изпълнителния директор.

            Определя се размера на целевите финансови средства, които се отпускат за изпълнение на програмите.

            АХУ изготвя договор за финансиране със съответната организация, който се подписва от двете страни.

            Периодично организациите представят опис-заявки за начислени целеви помощи. Предоставените списъци на ползватели на помощите се проверяват от съответното длъжностно лице.

            АХУ превежда финансовите средства по посочените банкови сметки.

            Съюзите представят в АХУ месечни, тримесечни и обобщен годишен отчет за изразходените средства.

 

            V.  ОБРАЗЦИ И ФОРМУЛЯРИ

            Образците са подробно изброени в т. ІV

 

 

I. НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

            Издаване на удостоверения за регистрация на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл.35г, ал.1 от ЗИХУ

 

            II. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

            Закон за интеграция на хората с увреждания /ЗИХУ/ и НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания (Загл. изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., в сила от 12.11.2010 г.)

 

            III. ХАРАКТЕРИСТИКА

            Услугата по издаване на удостоверение за регистрация на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, осигурява изпълнение на дейностите по НАРЕДБАТА за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания (Загл. изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., в сила от 12.11.2010 г.) (Наредбата).

 

            ІV. ПРОЦЕДУРА ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

            Лицата желаещи да се регистрират за осъществяване на дейностите по предоставяне и ремонт на медицински изделия, подават заявление по образец, в което задължително се вписват ЕИК на лицето и липсата на задължения към Националната агенция по приходите, придружено със следните документи:

•списък на медицинските изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения, предназначени за хората с увреждания, за които ще се осъществява дейността, с описание на моделите от съответния вид на електронен носител;

•списък на обектите, в които ще се осъществяват дейности по предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания, с посочени адрес, телефон, факс/електронна поща и лице – отговорник за обекта;

•декларация, че помещенията, в които ще се извършва дейност по предоставяне и ремонт на медицински изделия, отговарят на изискванията за съхранение на производителя, определени в инструкцията за употреба, както и на изискванията на Наредбата;

•списък на сервизните бази, в които ще се осигурява гаранционен и извънгаранционен сервиз, когато такъв се изисква, с посочени адрес, телефон, факс/електронна поща и лице – отговорник за базата;

•списък на центровете по слухопротезиране с посочени адрес, телефон, факс/електронна поща и лице – отговорник за центъра;

•декларация за осигурен минимум двугодишен гаранционен срок на слуховите апарати.

  • копие от договор за осъществяване на ремонтни услуги (ако е приложимо);
  • копие от удостоверението за регистрация като производител в Изпълнителната агенция по лекарствата (ако е приложимо);
  • пълномощно/договор за управление (ако е приложимо).

Заявлението, окомплектовано с изискуемите документите се подава в Агенцияталично, по пощата с обратна разписка или по електронен път, подписани с електронен подпис и се завежда с входящ номер.

            Подадената документация се разглежда от комисия, определена със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания.

            При констатиране на непълноти в подадената документация заявителят се уведомява писмено и му се предоставя срок за отстраняването им.

          Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания издава заповед за вписване в регистъра или мотивирана заповед за отказ.

          В тридневен срок от издаването на заповедта се извършва вписване в регистъра и се издава удостоверения за регистрация.

          По преценка на комисията могат да бъдат извършвани проверки за достоверността на представените документи и декларираните обстоятелства. В този случай срокът за издаване на удостоверението за регистрация се удължава със срока на проверката.

         При получен отказ за вписване в регистъра той може да бъде обжалван от заявителя на услугата по реда на Административно-процесуалния кодекс.

         Издадено удостоверение за регистрация се предава лично на заявителя или упълномощено от него лице от отговорен за това служител.

          По писмено искане на регистрираното лице до изпълнителния директор на АХУ може да се извърши заличаването му от регистъра.

 

             V.  ОБРАЗЦИ И ФОРМУЛЯРИ

             Образците са подробно изброени в т. ІV

 

ПРОТОКОЛ ЗА УСТНО ЗАЯВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА