^
Република България
SpeechLab 2.0 SpeechLab 2.0 е синтезатор на българска реч, постигащ забележително естествено и гладко звучене, в пълно съответствие с българските езикови норми. Високата разбираемост е успешно тествана от хора със зрителни увреждания. За целта, наред с интонационно модулирания глас, са използвани усъвършенствани методи за фонетизация на текста, пълен речник на ударения, граматики за определяне частите на речта и правила за анотация на прозодията.
Последни новини:
22.02.2024
Съобщение

Агенцията за хората с увреждания организира онлайн събитие – „Ден на отворените врати“

Във връзка с обявения от Агенцията за хората с увреждания конкурс за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по Национална програма за заетост на хората с увреждания, бихме искали да Ви уведомим, че на  06.03.2024 г., от 10.30 ч. ще се проведе онлайн събитие – „Ден на отворените врати“ за потенциални кандидатстващи по програмата. Събитието ще бъде под формата на уебинар в платформата ZOOM.

Програмата на събитието включва:

1.  Представяне на Програмата – Презентация;

2.  Въпроси и отговори.

Линк за срещата – https://us06web.zoom.us/j/81416152789 

Отправяме към всички заинтересовани лица  покана за включване в уебинара на посочената  дата.

Подробности за програмата може да видите тук: Агенция за хората с увреждания (government.bg)

16.02.2024
Информация за регистър достъпни обекти за хора с увреждания

Регистърът „Достъпни обекти“, публикуван в меню „Регистри“, подменю „Достъпни обекти “, подменю „Регистър на достъпни обекти“: https://ahu.mlsp.government.bg/da/view/ е надграден с нови  функционалности. Регистърът осигурява възможност на заинтересованите лица да попълват данни за достъпност на обекти на държавни, общински, частни и др. организации относно:

1. достъпен вход;

2. осигурени паркоместа,

3. осигурени услуги за незрящи лица,

4. осигурени услуги за превод на Български жестов език,

5. достъпни туристически маршрути,

6. адаптирани санитарни помещения,

7. гишета и др.

В електронната форма за регистрация на достъпен обект е обозначено поле за  географски координати, чрез което се дава възможност обекта да се визуализира  на  карта с местоположението си след валидизация.

В меню „Регистри“, подменю „Достъпни обекти“  в подменю „Карта на достъпни обекти“: https://ahu.mlsp.government.bg/portal/objects/map се визуализира местоположението на обектите.

За улеснение на заинтересованите лица за обектите, които се визуализират на картата е осигурена възможност за търсене по област, община, населено място, също така може търсенето да е по отрасъл и категория.

При кликване върху обекта в прозорец се визуализират данни за достъпността.

15.02.2024
Съобщение

          Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ /НПЗХУ/, съгласно чл. 44, ал.1 от Закона за хората с увреждания.

По НПЗХУ се отпускат средства за следните области на действие, условно наречени компоненти:

1. Осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

2. Приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.

3. Оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстващо на характера на тяхното заболяване.

4. Квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие.

            Максималният  размер на субсидията по компоненти е както следва:

            Компонент  1 – до 20 000 лв.;

            Компонент  2 – до 20 000 лв.;

            Компонент  3 – до 20 000 лв.;

            Компонент  4 – до 2 000 лв. на лице с трайно увреждане.

            По-подробна информация може да намерите в Методика за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване по Национална програма за заетост на хората с увреждания, публикувана в сайта на АХУ в рубрика: Проекти / програми, НПЗ по чл. 44, ал. 1 от ЗХУ.

Конкурсната документация е публикувана на Интернет страницата на Агенцията в рубриката “Проекти и програми“ – НПЗ по чл. 44, ал. 1 от ЗХУ.

            Проектните предложения, ведно с изискваните документи, се подават в папка подредени систематично, по ред описан в таблица за оценка на административното съответствие /приложение 3/, и с придружително писмо в деловодството на АХУ в периода от 16.02.2024 г. – 17.04.2024 г., всеки работен ден до 17.30 часа, по един от следните начини:

1. На място, в деловодството на Агенция за хората с увреждания, на адрес: гр. София, 1233, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, на електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи.

2. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер,  на посочения в т.1 адрес, на електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи.

3. По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият електронен адрес на АХУ - e-mail: ahu_zaetost@mlsp.government.bg.

Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.

            Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73.

            Лице за контакт – Тони Николова – гл. експерт.

Виж всички...
Последни публикации в бюлетина:
Виж всички...
Полезни връзки:

    

Видео: