Република България
SpeechLab 2.0 SpeechLab 2.0 е синтезатор на българска реч, постигащ забележително естествено и гладко звучене, в пълно съответствие с българските езикови норми. Високата разбираемост е успешно тествана от хора със зрителни увреждания. За целта, наред с интонационно модулирания глас, са използвани усъвършенствани методи за фонетизация на текста, пълен речник на ударения, граматики за определяне частите на речта и правила за анотация на прозодията.
Последни новини:
08.09.2021
Преброяване 2021

През 2021г. предстои преброяване на населението и жилищния фонд във всички държанви - членки на Европейския съюз. Най-голямото статистическо изследване ще осигури надеждна и изчерпателна информация за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд .

Преброяване 2021 ще се състои между 7 септември и 3 октомври 2021г. В периода 7 септември - 17 септември 2021г.  всеки желаещ на територията на страната, ще може преброи себе си и семейството си електронно, като попълни онлайн преброителна карта на Преброяване 2021 Начало - НСИ Преброяване 2021 (census2021.bg). С преброителната карта може да се запознаете предварително на адрес : karta_jilishta_16str_obrazec.pdf (census2021.bg)

09.08.2021
Съобщение

          

            Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост (ЦЗЗ), съгласно Методиката за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост, утвърдена от Изпълнителния директор на Агенция за хората с увреждания със Заповед № 0023-3534/09.08.2019 г., обн. в Държавен вестник бр. 65 от 16 август 2019 г., изменена и допълнена със Заповед № 0023-3537/21.07.2021 г., обн. в Държавен вестник бр. 63 от 30 юли 2021 г.

            Участници в конкурса могат да бъдат специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, трудово-лечебни бази или организации, регистрирани по действащото законодателство, които създават ЦЗЗ към специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, трудово-лечебни бази по силата на договор или споразумение с тях. Кандидатстващите с проектни предложения по тази Методика трябва да бъдат новообразувани икономически субекти, като предметът им на дейност трябва да бъде ЦЗЗ, отговарящ на чл. 52 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ). С финансиране създаването на тези центрове се цели създаването на трудови умения и навици на минимум 15 лица с множество трайни увреждания, с психични разстройства и/или интелектуални затруднения, заедно с предоставянето на минимален пакет от персонални подкрепящи услуги. Изграждането на ЦЗЗ, включва инвестиционни дейности за създаването му за 4 месеца и преки дейности, свързани с поддържане на устойчивост на дейностите в центъра за 56 месеца или общо 60 месеца. Целта е създаването на предпоставки хората с множество трайни увреждания, с психични разстройства и/или интелектуални затруднения  да заработват средства от труд, както в условията на защитената заетост, така и по-нататък в обичайната работна среда. 

 

Проектите се изготвят по Методика за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост.

 

  1. Максималният размер на отпуснатите средства за едно проектно предложение е до 600 000 (шестотин хиляди) лева, като:

•           Максималният размер на отпуснатите средства за покриване на инвестиционни разходи за отделен проект е до 105 000 (сто и пет хиляди) лева;

•           Максималният размер на отпуснатите средства за покриване на административни разходи за отделен проект е до 64 000 лева (шестдесет и четири хиляди) лева;

•           Максималният размер за покриване на преките разходи за създаване на Центрове за защитена заетост е до 431 000 (четиристотин тридесет и една хиляда) лева.        

  1. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 20.09.2021 година.
  2. Електронен адрес: ahu@mlsp.government.bg

 

Допълнителна информация:

  • Проектната документация можете да намерите на Интернет страница на АХУ www.ahu.mlsp.government.bg в рубрика: Проекти/Програми, Център за защитена заетост.
  • Проектните предложения ведно с изискваните документи се подават с придружително писмо в деловодството на АХУ по един от следните начини:
  1. На място, в офиса на АХУ, на адрес: гр. София, 1233, ул. “Софроний Врачански” № 104-106, на електронен носител / подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи.

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 20.09.2021 година.

 2.  Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка с пощенско клеймо или чрез куриер, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса, на електронен носител /подписани и сканирани/ или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи.

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 20.09.2021 година.

3.  По електронен път, при условията и по реда на Закона за електронния документ  и електронните удостоверителни услуги, или подписани и сканирани на посоченият електронен адрес на АХУ - e-mail: ahu@mlsp.government.bg

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 20.09.2021 година.

 

Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.

        

 

Лице за контакт: Стефка Захариева

Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73                

      

 

30.07.2021
Съобщение

Изпълнителният директор на Агенция за хората с увреждания, след проведена процедура по обществено обсъждане, утвърди изменения и допълнения в Методика за финансиране  на проекти за създаване на центрове за защитена заетост и приложенията към нея:

- Формуляр за кандидатстване за отпускане на средства за финансиране на проекти за създаване на  Центрове за защитена заетост – (Приложение 1);

- Бюджет на проектното предложение  - (Приложение 2) ;

- Таблица за оценка на административното съответствие на проектното предложение – (Приложение 3).

Същата беше обнародвана в Държавен вестник бр. 63 от 30.07.2021 г.

Направените промени ще помогнат на кандидатстващите да организират дейностите си по-ефективно в дългосрочен план, ще се генерират по-добри резултати, вкл. и при поддържане на устойчивост на защитената заетост сред една от най-уязвимите групи – хората с множество увреждания, с психични разстройства и/или интелектуални затруднения.

Промените се наложиха и от необходимостта да се синхронизират нормативните актове с новите текстове, свързани с изменения в Закона за хората с увреждания, касаещи промени в целевата група на хора с множество трайни увреждания, с психични разстройства и/или интелектуални затруднения.

13.07.2021
СЪОБЩЕНИЕ

Агенция за хората с увреждания уведомява всички СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, вписани в Регистър по чл. 83 от Закона за хората с увреждания, че към 12.07.2021г. същата обяви КОНКУРС за финансиране на проекти със СТОПАНСКА НАСОЧЕНОСТ по Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания/Методика/.

Условията и сроковете за кандидатстване може да прочетете в публикуваната обява https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/6 .

При кандидатстване е важно да обърнете внимание на критериите за допустимост, регламентирани в чл. 9 от Методиката.

12.07.2021
Съобщение

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

            Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.

               Проектите се изготвят съгласно Глава трета. ПРОЕКТИ СЪС СТОПАНСКА НАСОЧЕНОСТ на  Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания/ Методика /.

            1. Максимален размер на субсидията за проект: 80 000 лв.

            1.2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на  26.08.2021 год .

            1.3. Електронен адрес: ahu_stn @mlsp.government.bg

            2.  Допълнителна информация:

              2.1. Исканата сума за едно проектно предложение по т. 1 трябва да е съобразена с обстоятелствата в чл.10 от Методиката.

              2.2. Посоченият размер на исканата субсидия по т. 1 може да се увеличава при спазване изискванията на чл. 32 от Методиката.

           2.3. По Методиката се финансират и проекти за изграждане на онлайн платформа с уебсайт, с цел популяризиране на услугите и продукцията на специализираните предприятия и кооперации в глобалното интернет пространство.

          3. Конкурсната документация можете да намерите на тази Интернет страница, рубрика: Проекти / програми, Работодатели по чл. 49 от ЗХУ.

         4. Проектните предложения, ведно с изискваните документи, се подават в папка подредени систематично, по ред описан в таблица за административното съответствие  /приложение 7 за проекти със стопанска насоченост/, и с придружително писмо в деловодството на АХУ по един от следните начини:

            4.1 На място в офиса на Агенция за хората с увреждания - гр. София 1233, ул. „Софроний Врачански” № 104-106, на хартиен и електронен носител или на електронен носител подписани и сканирани, съгласно т.1.2.

            4.2 Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка и пощенско клеймо или с куриер на посочения в 4.1 адрес, на хартиен носител придружен с електронен носител със същите документи или на електронен носител подписани и сканирани, съгласно т.1.2.

            4.3 По електронен път на посочения електронен адрес на АХУ, съгласно т.1.2.

Документите трябва да са подписани и сканирани или при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги-  ahu_stn@mlsp.government.bg.

         Непосредствено след подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.

    

Телефони за справка: 02/ 931 80 95, 832 90 73   

Виж всички...
Последни публикации в бюлетина:
Виж всички...
Полезни връзки:

    

Видео:

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ