^
Република България
Начало>>>>

СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТИ НА АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

 

Агенцията за хората с увреждания:

1. участва в механизма по координация в областта на политиката за правата на хората с увреждания;

2. води и поддържа информационна система за хората с увреждания;

3. изготвя 6-месечни и годишни отчети за изпълнението на политиката за правата на хората с увреждания, които предоставя на министъра на труда и социалната политика;

4. води и поддържа регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания;

5. разработва програми и финансира мерки за стимулиране на стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания;

6. разработва програми и финансира проекти за рехабилитация, интеграция и за изграждане на достъпна среда за хората с увреждания;

7. участва при изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с правата на хората с увреждания и дава становища по тях;

8. публикува и поддържа на интернет страницата си информация за насоките и достъпа за реализиране на правата за хората с увреждания;

9. при установяване на нарушение на правата на хората с увреждания докладва на компетентните органи за предприемане на действия;

10. извършва и други дейности, определени с акт на Министерския съвет.