^
Република България
Начало>>>>

СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТИ НА АХУ

 

Агенцията извършва следните дейности:

1. участва в механизма по координация в областта на политиката на правата на хората с увреждания;

 2. създава и поддържа информационна база данни за хората с трайни увреждания;

 3. изготвя 6-месечни и годишни отчети за изпълнението на Политиката за правата на хората с увреждания, които предоставя на министъра на труда и социалната политика;

 4. води и поддържа Регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания;

 5. води и поддържа Регистър на лицата, които осъществяват дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, които са посочени в списъците по чл. 61, ал. 1 от Закона за хората с увреждания;

 6. осъществява контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, които са посочени в списъците по чл. 61, ал. 1 от Закона за хората с увреждания;

 7. разработва програми и финансира мерки за стимулиране на стопанската инициатива на хората с увреждания и стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания;

 8. разработва програми и финансира проекти за рехабилитация, социална интеграция и достъпна среда за хората с увреждания;

 9. финансира целеви проекти и програми на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания;

 10. финансира целеви проекти и програми на работодатели по чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания;

 11. финансира целеви проекти и програми за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания по чл. 46 от Закона за хората с увреждания;

 12. финансира целеви проекти и програми за създаване на центрове за защитена заетост по чл. 51 от Закона за хората с увреждания;

 13. възстановява средства на работодателите и на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания за ползване на преференции по чл. 45, ал. 1 и чл. 50, ал. 1 от Закона за хората с увреждания;

 14. контролира дейностите съгласно правомощията й, разпоредени в Закона за хората с увреждания;

 15. ежегодно определя размера на администрираните от нея средства за финансиране на проектите по програмите на агенцията;

 16. участва при изготвянето на проекти на нормативни актове, които са свързани с правата на хората с увреждания, и дава становища по тях;

 17. публикува и поддържа на интернет страницата си информация за насоките и достъпа за реализиране на правата на хората с увреждания;

 18. при установяване на нарушение на правата на хората с увреждания докладва на компетентните органи за предприемане на действия;

 19. изготвя обобщени годишни отчети и анализи за дейността си;

 20. извършва и други дейности, които са определени със закон или с акт на Министерския съвет.