Република България

Процедури по ЗОП

04.11.2019
Изработване на метод за развитие на инструментите за формиране и прилагане на политиките за интеграция на хората с увреждания
Дата на създаване на преписката: 01.11.2019
 
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: Дата: 06.12.2019 г. 17:30
 
Ред за възлагане: Открита процедура
 
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333735343830
 
Статус: Отворена
 
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА .PDF - 04.11.2019 г.
 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА . PDF   - 04.11.2019 г.
 
Документация за възлагане на обществена поръчка (условия и изисквания, указания, образци и проект на договор).doc - 05.11.2019 г.
 
espd-request - 05.11.2019 г.
 
Техническа спецификация .doc - 05.11.2019 г.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА .doc - 05.11.2019 г.


05.10.2018
" Общосистемно решение за административно и социално обслужване на хората с увреждания и свързаните с тях административни услуги, чрез създаване и управление на профил на хората с увреждане "