^
Република България
Начало>>Профил на купувача>>

Профил на купувача

08.04.2015
Изпълнителният директор на Агенция за хората с увреждания отправя публична покана за събиране на оферти по реда на Глава 8 "а" от ЗОП с предмет: "Изработка на 1 видеоматериал с продължителност от 5 минути и съкратен вариант на същия от 30 секунди, излъчването им в национална медия и 6 публикации в местната преса за популяризиране резултатите от Проект BG051PO001-7.0.02.0009 "Защитена заетост – опит, иновации и възможности"
02.04.2015
Вътрешни правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от Агенция за хората с увреждания
24.09.2014
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

 Наименование и предмет на обществената поръчка:
„Определяне на приложимостта и внедряване на добри практики за защитена заетост за хора с увреждания в България” 

Дата на публикуване: 23.09.2014 г.
Краен срок за подаване на документи: 24.10.2014 г. до 17:00 часа
Линк за решение за откр. на процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=624903&newver=2
Линк за обявление за процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=624906&newver=2
Линк за промяна на решение за откр. на процедурата: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=625159&newver=2

Файлове: Документация

Съобщение за дата и час за отваряне на ценово предложение

Решение за избор на изпълнител по ОП с предмет "Определяне на приложимостта и внедряване на добри практики за защитена заетост на хора с увреждания в България"

Протокол № 1 от дейността на комисията по ОП с предмет "Определяне на приложимостта и внедряване на добри практики за защитена заетост на хора с увреждания в България"

Протокол № 2 от дейността на комисията по ОП с предмет "Определяне на приложимостта и внедряване на добри практики за защитена заетост на хора с увреждания в България"

Протокол № 3 с приложения на комисията по ОП с предмет "Определяне на приложимостта и внедряване на добри практики за защитена заетост на хора с увреждания в България"

Протокол № 4

Договор 0150-0285/16.01.2015

20.06.2014
Обществена поръчка

Обществена поръчка: "Избор на изпълнител за осигуряване на логистика за дейности по проект BG051PO001-7.0.02–0009 «Защитена заетост – опит, иновации и възможности»"

Документация за обществена поръчка по ЗОП

РАЗЯСНЕНИЕ № 1

РАЗЯСНЕНИЕ № 2

РАЗЯСНЕНИЕ № 3

РАЗЯСНЕНИЕ № 4

20.09.2013
Обществена поръчка

Обществена поръчка: "ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И БАЗОВО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ"

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП

РАЗЯСНЕНИЕ № 1

02.10.2012
Обществена поръчка

Обществена поръчка: "Разработване и внедряване на система за мониторинг и оценка на провежданата държавна политика за работа с хората с увреждания и нейното финансиране. разработване и внедряване на система за планиране, изпълнение, контрол и администриране на бюджетните средства, предназначени за хората с увреждания"

Документация за обществена поръчка

Разяснение № 1

РАЗЯСНЕНИЕ № 1 – ЗОП от 01.06.2012 г.

Документация за обществена поръчка - ЗОП от 01.06.2012 г.

02.10.2012
Обществена поръчка

Обществена поръчка: "Разработване и внедряване на единна, централизирана национална база данни за социално-икономическия статус на хората с увреждания и за институциите, заети с обслужването им. разработване и внедряване на информационна система, обслужваща базата данни и системите за мониторинг, оценка, планиране, изпълнение и контрол на държавната политика за работа с хора с увреждания"

Документация за обществена поръчка

РАЗЯСНЕНИЕ № 1

РАЗЯСНЕНИЕ № 2

РАЗЯСНЕНИЕ № 3

РАЗЯСНЕНИЕ № 4

РАЗЯСНЕНИЕ № 5

РАЗЯСНЕНИЕ № 6

РАЗЯСНЕНИЕ № 7

РАЗЯСНЕНИЕ № 8

02.10.2012
Конкурс за ИЗПЪЛНИТЕЛ (РАЗРАБОТЧИК) НА ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ по проект BG051PO001

Проект: BG051PO001 - 6.2.06 "Създаване на единна система за управление на цялостния процес по реализация на държавната политика за работа с хората с увреждания в България" по схема за безвъзмездна финансова помощ, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

ОБЯВА за конкурс по документи и събеседване за избор на изпълнител (разработчик) на техническо задание по проект BG051PO001 - 6.2.06 "Създаване на единна система за управление на цялостния процес по реализация на държавната политика за работа с хората с увреждания в България" по схема за безвъзмездна финансова помощ, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ (РАЗРАБОТЧИК) НА ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ по проект BG051PO001 - 6.2.06 "Създаване на единна система за управление на цялостния процес по реализация на държавната политика за работа с хората с увреждания в България" по схема за безвъзмездна финансова помощ, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ по проект BG051PO001 - 6.2.06 "Създаване на единна система за управление на цялостния процес по реализация на държавната политика за работа с хората с увреждания в България" по схема за безвъзмездна финансова помощ, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

РАЗЯСНЕНИЕ № 3 по обществена поръчка по ЗОП "Разработване и внедряване на единна, централизирана национална база данни за социално-икономическия статус на хората с увреждания и за институциите, заети с обслужването им. разработване и внедряване на информационна система, обслужваща базата данни и системите за мониторинг, оценка, планиране, изпълнение и контрол на държавната политика за работа с хора с увреждания"